69445. lajstromszámú szabadalom • Ellipszis körző

Megjelent 1916. évi junius hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69445. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Ellipszis körző. JUSTH GUSZTÁV FŐGIMNÁZIUMI TANULÓ KÉSMÁRKON, A bejelentés napja 1914 április hó 11-ike. A találmány tárgya ellipszis körző és lé­nyege abban áll, hogy szilárd tengely kő­iül forgatható kar kétszeres áttétel útján van kapcsolva a- végén forgathatóan ágya­zott karral, amely a rajzolóeszközt hordja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási alakja példaképen van föltüntetve - és pedig az 1. ábrán a találmány alapját képező geometriai szerkesztés, rajza, a 2. ábrán az ellipszis körző távlati képe, a 3. ábrán fölülnézete, a 4. ábrán oldalnézete és az 5. ábrán további foganatosítási alak egy részének oldalnézete. Az (O) pont körül (1. ábra) a szerkesz­tendő ellipszis nagy tengelyének a felével és kis tengelyének (b) felével két kört hú­zunk. A vízszintes (OA) sugáron a két tengely különbségének felét jelentő (AB) vonaldarabot felezzük és a felezési (O') pontból az (0\ A) sugárral kört húzunk. Az (A) pont a szerkesztendő ellipszis egyik pontját képezi. Ezután az (OA) sugarat az (0) pont körül forgatjuk és az új például (OA') helyzetben a sugárnak az (0') pon­ton keresztül vont körrel való (0") met­széspontjából az (A', O") körig az (A") ponthoz egyenest húzunk, amely az (O", A') egyenessel kétszer akkora, de el­lenkező értelmű szöget zár be, mint az (OA') egyenes az (OA) egyenessel. Az (A") pont a szerkesztendő ellipszis egy további pontját képezi. A szerkesztést ily módon folytatva, tetszőleges számú pon­tot kapunk, amelyek az ellipszisen féksze­nek. Ennek, megfelelően van kiképezve a ta­lálmány tárgyát képező ellipszis körző. Az (e) hüvelyben, amely a rajzlapon való rögzítés végett a (c) lábbal van ellátva, a (d) hüvely tengelye van forgathatóan ágyazva. A (d) hüvely az (f) fogantyúval van ellátva és rajta a (g) zsinórkerék és a (h) emelőkar "vannak megerősítve. A (h) emelőkaron hosszában elállíthatóan és rögzíthetően az (i) hüvely van elren­dezve, amelyben a (j) zsinórkerék ten­gelye van forgathatóan ágyazva. A (j) zsinórkerék tengelyén a .{k) emelőkar van megerősítve. A (k) emelőfcaron az (1) hü­vely csúsztatható és rögzíthető, amely hü­vely az (m) cerazatartót hordja. A (d) és az (i) hüvelyek az (n, o) csuklórudazat által vannak egymással összekötve, amely­nek középső csuklóján a (p) zsinórkerék van forgathatóan ágyazva. A (g) kerék a félakkora átmérőjű (j) kerékkel az (r)

Next

/
Thumbnails
Contents