69433. lajstromszámú szabadalom • Csőkötés

Megjelent 1916. évi j unius hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69433. szám. V/e/i. OSZTÁLY­Csőkötés. WEBER EMIL CUKORGYÁRI HIVATALNOK BISENZ-PISEKBEN. A bejelentés napja 1915 julius hó 10-ike. Ismeretesek már oly csőkötések, ame­lyeknél az egyes csőrészek végkötéssel, illetőleg összekötő gyűrűkkel vannak el­látva és amelyeket egy hollandi anyával szorítunk egymáshoz. Jelen találmány tárgya egy összekötő gyűrűkből és hollandi anyából össze­állított csőkötés, amelyiknél az egyik összekötő gyűrű a másik összekötő gyűrű tömítő fülületéve megegyező illeszkedő fölületén kívül még egy másik tömítő fölülettel is bír, amelyhez a hol­landi anyának belső gyűrűs előugrásával egy összekötő tömítő gyűrűt hozzászorí­tunk. A jelen találmány szerinti csőkötés, amely különösen aránylag kis keresztmet­szetű gáz- és más csövekhez alkalmas, a csatlakozó csővégek teljesen biztos tömí­tését szavatolja és lehetővé teszi az egyes csődarabok könnyű kicserélését. Az 1. és 2. ábra a szóban forgó cső­kötés két oly kiviteli alakját mutatja, me­lyek csak a tömítendő fölületek alakjá­ban különböznek egymástól. Ezen alak ismeretes módon különbözőképen változ­tatható. Az összekötendő csövek végein egy-egy összekötő gyűrű (a), illetőleg (b) van; ezek egyike külső csavarmenettel és (a) gyűrű kiugrással bír. • Az (a) és (b) összekötő gyűrű (c) és (d) fölfekvő fölületei egymással teljesen összeillenek és 1. ábra szexint szögalakú foggal és megfelelő beesztergályozással, a 2. ábra szerint lépcsőzetesen vagy más tetszőleges módon alakíthatók. Az (e) hollandi anya (e') belső fog­alakú gyűrűs kiemelkedéssel van ellátva, amely a (b) összekötő gyűrű (f) második tömítő fölületére fekszik. E két szemben lévő rész egymással megfelelő alakú. A tömítő fölületek között valamely tö­mítő anyag nyer elhelyezést,' amely a hol­landi anya reácsavarásával összenyomva biztosan tömít. A tömítő anyag kiszorulá­sát, illetőleg kinyomását a tömítő fölüle­tek alakjának megfelelő választásával ke­rüljük el. A (b) összekötő gyűrű (f) fölületének (e') gyűrűs előugró fölüttel a leírt módon előállott (g) segédtömítése megakadá­lyozza a csővezetékben folyó anyag kifo­lyását, különösen azon esetben, ha a (h) tömítés nem nyújtana biztos elzárást. Az (a) és (b) összekötő gyűrűk ráfor­rasztását a cső végeire elkerülendő és hogy biztosabb kötést nyerjünk, a neve-

Next

/
Thumbnails
Contents