69429. lajstromszámú szabadalom • Billenőrostély körkemencék számára

\ Megjelent 1916. évi j unius hó 14-én. MAGY. - gW KIR. SZABADALMI JgS| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69429. szám. H/c. OSZTÁLY. Billenó'rostély körkemencék számára. MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉN BÁNYA RÉSZVÉN YTÁRSULAT CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 január hó 6-ika. Körkemencéknél, különösen barnaszén­tüzelésű körkemencéknél, a rostélyoknak j a salaktól való megtisztítása igen körül- i ményes, ezért már ajánlották billenőros- < télyok alkalmazását olyként, hogy az egész rostélyt a tüzelőajtóra merőleges irányú hossztengelye körül forgathatóan ágyazták. Ezen elrendezés azonban meg­bízhatatlan volt, amennyiben a rostély a használatban elhúzódott és csak nehezen vagy egyáltalában nem volt többé billent­hető. Ezen hátrányt a találmány értelmében, azáltal szüntetjük meg, hogy a rostély több szakaszból áll, melyek az egyes ros­télyszakasisok közepetáján fekvő tenge­lyek körül egyenként, csoportonként vagy együttesen egyetlen közös vagy több moz­gatószerv segélyével billenthetők föl. A találmány tárgyának, különösen cél­szerű foganatosítási alakja abban áll, hogy az egyes rostélyszakaszok a rostély hossz­irányára merőleges haránttengelyek kö­rül zsaluziaszerüen billenthetően vannak elrendezve. A mellékelt rajzhan a találmány tár­gyának több példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. 1., 2. és 3. ábra az egyik foganatosítási I alak hosszmetszete, alaprajza, ill. 3—3 vo­| nal szerinti keresztmetszete. 4. és 5. ábra a rostélykeretek ágyazásá­nak változata keresztmetszetben, ill. né­zetben. 6. ábra a mozgatószerkezetek oly foga­natosítási alakját mutatja, mellyel a ros­télyszakaszokat egyenként lehet billenteni. 7. ábra a 6. ábra 7—7 vonala szerinti keresztmetszet. Az 1—3. ábra szerint a rostély több, pl. hat (a, a) szakaszra van bontva, melyek egy-egy (b) keretből és ezekbe hossz­irányban behelyezett (c) rostélyrudakból állanak. A (b) keretek (d) csapok segé­lyével a rostély két oldalán elrendezett helytálló (e) csapágyvillákba vannak ágyazva úgy, hogy az egyes rostélyszaka­szok a rostély (y, y) hossztengelyére me­rőleges (x, x) tengelyek körül forgatha­tók. Az (x, x) tengelyek célszerűen köze­lítőleg a rostélyszakaszok súlypontján ha­ladnak keresztül. Az egyes (b) keretek egyik oldalán egy­egy (f) kar van mereven megerősítve, me­lyek egy közös (g) kapcsolórúddal vannak csuklósan kapcsolva. A (g) csuklós rúd

Next

/
Thumbnails
Contents