69388. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az indigó- és thioindigóvegyületek könnyebb csávázható festőanyagainak előállítására

Megjelent 1916. évi jnnius hó 5-én. _____ MPAOT. fga Kffi. SZABADALMI HÖm HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69888. szám. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás az indigó- és thioindigóvegyületek könnyen csávázható festőanyagjainak előállítására. FARBWERKE VORM. MftlSTEPf LÜClUS & BRÜN1NG CÉG M/M HÖCHSTBEN. Az 53706. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1911 augusztus hó 23-ika és elsőbbsége 1910 szeptember hó 20-ika. Az 53706. lajstromszámú szabadalom­tan leírtuk, hogy legfinomabb elosztású indigófestékeket állíthatunk elő, ha a leukovegyületeket aromás sulfosavak je­lenlétében oxidáljuk. Az 57034. lajstromszámú pótszabada­lomban pedig kifejtették, hogy indigófe­hér, illetve indigófehérsókészítmények előállítására, ezekhez a már fönt említett sulfósavakon kívül még szénhydrátokat és hasonló szereket adunk. Az 57035. lajstromszámú pótszabada­lom szerint a törzsszabadalom eljárásá­riái aromás sulfosavak helyett karbonsa­vakat alkalmazunk. A 60717. lajstromszámú pótszabadalom szerint finoman fosztott indigót oly mó­don kapunk, hogy az indigót aromás phe­nolok jelenlétében indigó-leukovegyüle­tekből vagy indigósókból keletkeztetjük. A 65328. lajtsromszámú pótszabadalom szerint végül az indigófestöanyagok he­lyett thioindigó-, indirubin-, thioindigó­skarlát- és hasonló festőanyagokat alkal­mazunk. • A jelen találmány tárgyát az 53706. sz. | törzsszabadalomban és a 65328. számú | pótszabadalom szerinti eljárásnak egy to-1 vábbi foganatosítási módja képezi, mely I abban áll, hogy a festő anyagokat kénsa­vas oldataik helyett leukovegyületeikből. aromás sulfo-, vagy karbonsavak, aromás phenolok vagy aminők jelenlétében kelet­keztetjük. így pl. igen finoman szétosztott thioindigófestőanyagot kapunk, ha a thio­indigót benzyilsulfanilsavas sók jelenlété­ben levegővel kifúvatjuk. Példa: 100 rész thioindigó elegyét 50 rész ben­zylsulfanilsavas só hozzáadása mellett 1000 rész vizben föloldunk. Azután leve­gővel kifúvatjuk és a festőanyagot lecsa­patás után szűrés útján elválasztjuk. ^ SZABADALMI IGÉNY. Az 53706. számú törzsszabadalom 65328. számú pótszabadalmában védett eljá­rásnak egy további foganatosítási

Next

/
Thumbnails
Contents