69386. lajstromszámú szabadalom • Gyújtógyertya explóziós mótorok számára

Megjelent 1916. évi jnnius hó 5-én . _____ MAGY. KIR SZABADALMI HOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69386. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Gyújtógyertya exploziós mótorok számára. DAIMLER MOTORÉN GESELLSCHAFT CÉG UNTERTÜRKHEIMBEN. A bejelentés napja 1915 julius hó 3-ika. Elsőbbsége 1914 július hó 6-ika. Gyújtógyertyáknál szokáso's a henger vastömegéhez képest elszigetelendő köz­ponti pecket, a szikraképződés helyének kivételével, közönséges acélból készíteni. Az (a) központi peceknek azon része, amely a rajzban látható módon részben a gyújtógyertya (c) gyújtóterében fekszik, a hengerben végbemenő explózióknál erő­sen fölhevül, miáltal a robbannásnál je­len lévő oxigén hatására a központi peceknek: ösmeretes sziporkázása lép föl. Ezen sziporkázás a központi peckek ké­szítésére eddig használt acélanyagnál oly­ként nyilvánul, hogy a központi pecekről aránylag nagy lemezkék pattognak le, melyek a gyertya gyújtóterében szétosz­tanak, itt az elégő olajon tapadnak és föl­gyülemlésük folytán a gyertyát rövidre zárják és a szikraképződést megszünte­tik. Jelen találmány szerint a sziporkázás folytán föllépő zavarokat és hátrányokat azáltal kerüljük el, hogy az (a) központi pecek készítésére magas értékű acélanya­got választunk. Ezalatt oly acélanyagot értünk, mely magas hőmérsékletnél is csak nehezen sziporkázik és ekkor is ! csak poralakban; ezen acélfajták, ame-I lyekhez különösen a gyorsesztergáló acél i tartozik, még rendkívül nagy szil'árdság-I gal is bírnak. Az acélról leváló poralakú • részecskék, melyek egyrészről csekély tö­megük folytán, másrészről pedig annak következtében, hogy, mindjárt leválásuk után a gyertyából kifuvatnak, nem hal­mozódhatnak föl az olajjal számbavehető mértékben és ilyként nem okozhatják a gyújtógyertya rövidrezáródását. A találmány értelmében ezen eredmény elérésére különösen az úgynevezett gyors­esztergáló acélokat használjuk, melyek a. találmány szerint lényeges tulajdonság­gal, vagyis a csekély mérvű és csupán fi­nom port szolgáltató sziporkázással bír-I nak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gyújtógyertya explóziós mótorok szá­mára, jellemezve azáltal, hogy a gyújtó­gyertya központi pecke számára ma­gas értékű acélanyagot használunk, mely erős fölhévítés és oxigén jelen-, léte mellett a közönséges acélanyaggal

Next

/
Thumbnails
Contents