69362. lajstromszámú szabadalom • Meghosszabítható nyelű ásó

Megjelent 1916. évi junius bó 5-én. MAGY. SZABADALMI­KIK. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69362. szám. XIX/c OSZTÁLY­Meghosszabbítható nyelű ásó. DEUTSCHE SCHANZZEUG-GESELLSCHAFT WILKE & C° CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1915 február hó 16-ika. Elsőbbsége 1914 október hó 17-ike. A találmány tárgya meghosszabbítható nyelű ásó, mely különösen katonai elsán­colóeszköznek alkalmas. Az ásónyél magában véve ismert mó­don teleszkópszerűen kihúzhatóan van kiképezve és ennek megfelelően két egy­másba tolt csőből áll. Az ásó új jellemzőjét a kihúzható nyél­rész rögzítésére való szerkezet képezi, melyet az jellemez, hogy a kihúzható nyélrész a helytálló nyélrészbe utóbbinak fölső, fölhasított végét az előrecsavarásnál öszeszorító csavaranya által szoríttatik be. Ezen rögzítőszerkezet előnyei az ismert biztosítékokkal szemben igen jelentéke­nyek. Ezen ismert szerkezetek pl. a ki­húzható nyélrésznek csak egyetlen hely­zetben, t. i. az ásónyél legnagyobb mér­tékű meghosszabbításánál való rögzítését engedik meg. Ezzel szemben a találmány tárgyánál az ásónyél tetszőlegesen hosz­szabbítható meg, mert a kihúzható rész a másik részbe bármely helyzetben beszo­rítható. Az ásónyél ezen tetszőleges mér­tékű beállítása többek között oly esetek-» ben mutatkozik igen hasznosnak, amikjor az ásót alkalmasan kiképezett védősüveg­nek az ásó gombjára váló fölcsavarolása által üléssé alakítjuk át. A szorítóc.savaros összeköttetés azonban a bajonettzárnál azért is előnyösebb, mert részei sokkal kevésbbé vannak a bepisz­kolódásmak kitéve, míg a bajonettzár föld­nek és egyéb tisztátalanságo.knak a zár ha­sítékaiba és a csövek belsejében fekvő ré­szekbe való behatolása folytán könnyen használhatatlanná válik. Végül az "új rögzítőszerkezetnek nin­csenek éles sarkai, peckei stb., melyek a bajonettzárnál az ásó használóját meg­sértheti^. Az új szerkezetnél a nyél min­denütt teljesen sima. A mellékelt rajz az új ásó egy fogana­tosítási alakját mutatja és pedig az 1. ábrán az ásó kihúzott vonalakkal be­tolt és pontozott vonalakkal meghosszab­bított nyéllel van föltüntetve, míg a 2. ábrán a rögzítőszerkezet hosszmet­szetben látható. Ügy az (a) ásólappal szilárdan össze­kötött alsó (b) nyélrész, mint a kihúz­ható (c) nyélrész acélcsőből készül. A szi­lárd (b) nyélrész fölső végén és pedig célszerűen kerületének több, egymáshoz képest szimmetrikusan fekvő helyén a (d) hasítékokkal v|in ellátva és a (b) csőre kívül egy bizonyos hosszra terjedő csavarmenetek vannak metszve. Ezen csa-

Next

/
Thumbnails
Contents