69359. lajstromszámú szabadalom • Zászlótartószerkezet

Megjelent 1916. évi május hó 31-én. MAGY. 'gW Ria SZABADALMI jflff l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 09359. szám. VI/b. OSZTÁLY. Zászlótartó szerkezet. SCHWAR& FLÓRA ASSZONY VENDÉGLŐS MÜNCHENBEN. A. bejelentés napja 1915 március hó 23-ika. A jelen találmány zászlótartp szerke­zetre vonatkozik, mely a zászlóknak abla­kok előtt való kitűzését és azoknak bevo­nását egyszerű, gyors és kényelmes mó­don teszi lehetővé. A találmányt képező szerkezet az ismert ily szerkezetekkel szemben olcsósága és azáltal tűnik ki, hogy a zászlót bárki erősítheti meg á kí­vánt helyen. A találmányt képező zászlótartó szerke­zet lényegében egy karból áll, melynek egyik végén a szerkezetnek az áblaknyí­lásban való fölerősítésére szolgáló talp, másik végén egy vagy több, a zászlónak beiakasztására szolgáló horog van kiké­pezve. A karnak hosza célszerűen változ­tatható, hogy ezt a különböző falvastag­ságoknak megfelelően szabályozni lehes­sen, miért is ezen beállítható hosszúságii zászlótartó szerkezetet * igen különböző igényeknek kielégítésére is csak egy nagy­ságban kell előállítani és raktáron tartani. A zászlótartó szerkezet szerkezeti tekin­tetben sokféleképen valósítható meg és a mellékelt rajzban annak'több foganatosí­tási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak oldalnézete. A 2. ábra egy más, módosított foganatost-1 tási alaknak oldalnézete. A 3. ábra egy további foganatosítási alak­nak hosszmetszete. A 4. ábra annak fölülnézete. Az 5. ábra egy, a zászlótartó szerkezetét a használat közben föltüntető, perspektivi­kus kép. A zászlótartó szerkezetet képező kar két (a, al) részből (1, ábra) áll; az (a) részen van a (b) talp, az (al) részen pedig a zász­lót tartó (c) horog van kiképezve. Az (a) részt egy cső képezi, melyben az (al) rúd eltolhatóan van ágyazva. Az (al) rúdat az (a) csőben, beállított helyzetében súrlódás rögzíti amennyiben a (dl) hasítékkal biró (a) csövet a (d) békó csavarjainak meg­húzásával az (a) rúdra lehet szorítani. A szerkezetnek egy másik foganatosí­tási alakjánál a két részt egymáshoz ké­pest két (d) szorítócsavar (2. ábra) rög­zíti és az (a) rész (U) vasból, az (al) rész pedig lapos vasból van kiképezve. A két részt az (U) vasból készült (a) részbe be­csavarolt és a lapos vasban kiképezett (dl) vezető hasítékban helyet foglaló két (d) szárnyas csavar rögzíti egymáshoz ké­pest a beállított állásukban.

Next

/
Thumbnails
Contents