69332. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vízen át közvetített akusztikai jelzéseknek fölvételére

Megjelent 1916. évi május hé 29-én . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69382. szám. VII/d. OSZTÁLY. Berendezés vízen át közvetített akusztikai jelzéseknek fölvételére. S1GNAL-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG KIELBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 17-ike. Elsőbbsége 1912 november hó 30-ika. A jelen találmány oly berendezésre vo­natkozik, vízen át közvetített akusztikai jelzéseknek fölvételére, melynél egy, a hangrezgéseket a víztől közvetlenül át­vevő membrán, célszerűen a hajófal, és a fölvett rezgéseket a tulajdonképeni hall­gatóra átvivő szerkezet, pld. egy mikrofon közé egy, a fölvett hangra hangolt és cse­kély öncsillapítással biró szerkezeti rész, célszerűen egy hangvilla van iktatva. Ezen ismert berendezésnek egy célszerű foganatosítás! alakjánál a kívánt hangra hangolt hangvillának nyele a hajófalba van becsavarolva és ágai között egy mikrofon van akként elrendezve, hogy ennek két elektródája a hangvillának egy­egy ágával van összekötve. Az ily berende^ zés érzékenysége elméletileg akkor a leg­nagyobb, amikor a hasznos csillapítás, vagyis a hangvilla rezgéseinek a mikro­fon által okozott csillapítása, a sugárzási csillapítással, vagyis a hangvilla rezgései­nek a hajófal és az ehhez csapódó víz ál­tal okozott csillapításával egyenlő. Ha azonban a két csillapítást az elmé­let követelményeinek megfelelően egészen vagy majdnem egészen egyenlővé tesszük, akkor a berendezés nemcsak a fölveendő hangokkal, tehát az akusztikai jelzések­kel, hanem minden más, zavaró zörejjel szemben is, igen érzékennyé válik. Ennek következtében a jelzéseket gyaikiran és fő­leg akkor, ha ezek nagy távolságról jön­nek és így hangerősségük is csekély, a többi, zavaró zörejektől megkülönböz­tetni nem lehet. Kísérletek már most azt igazolták, hogy a berendezésnek "érzékenysége a zavaró zörejekkel és a jelzéseket képező, maga­sabb, tiszta hangokkal szemben mozgó hajónál nem egyenlő, ha a sugárzási csil­lapítás kisebb, mint a hasznos csillapítás. Álló hajón az elmélet követelményeinek megfelelően az érzékenység tényleg kife­jezetten maximálissá válik akkor, amikor a két csillapítás egyenlővé válik. Ha azon­ban az ekként beállított berendezéssel föl­szerelt hajó mozgásban van úgy, hogy a hajófalat súroló víz, a mozgó gép és más tényezők sokféle zavaró zörejt okoznak, a telefonos hallgatóban a fölvett jelzése­ket ezek a zörejek elnyomják úgy, hogy azokat, haicsak nem igen erősek, észlelni nem lehet. Ha azonban a sugárzási csilla­pítást azáltal, hogy a hangvillának a hajó­falban való megerősítését lazítjuk, a hasz­nos csillapításnál kisebbre tesszük, akkor a berendezésnek érzékenysége a zavaró

Next

/
Thumbnails
Contents