69318. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás és hengerfej elégési erőgépekhez

• Megjelent 1916. évi május hó 27-én. MAGY. flgjv KIR. SZABADALMI jSSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69318. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Üzemeljárás és hengerfej elégési erőgépekhez. KNÖPFELMACHER IGNÁC-MÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja 1913 december hó 5-ike. Elsőbbsége 1913 iebru&r hó 23-ika. A tapasztalat azt mutatta, hogy káros, ha a tüzelőanyagot elégési erőgépeknél el­gőzölögtetjük, mielőtt az az elégési térben teljesen egyenletesen el nem oszlott úgy, hogy minden egyes molekulája az el­égésre elő van készítve. Az egész tüzelő­anyagtöltésnek tehát közvetlenül az elgő­zölögtetés megindítása előtt ködalakban kell a kompresszió térnek alkalmas he­lyén lebegnie anélkül, hogy a hűtött hen­gerfalakon csöppek alakjában lecsapód­nék, vagy pedig a meleg falakon túlkorán elgőzölögne, vagy pedig még szét is bom­lana. Ennek megismerése rávezet arra, hogy teljes elégést érjünk el, a víz- viagy gőz­befecskendezést pedig elkerüljük, mely utóbbi eddig izzófejű motoroknál elkerül­hetetlen volt mert a motornak üzetme csiak ily módon volt föntartható, de természe­tesen nem nagyon racionálisan. Ennek a föladatnak a megoldása képezi a jelen találmány lényegét, amely abban áíl, hogy a kompressziótérnek falait kü­lönleges eszközökkel, pl. azáltal, hogy égéstermékekből, vagy hasonlókból a fa­lakon szigetelő réteget létesítünk, oly hő­fokon tartjuk meg, mely a tüzelőanyag ködnek lecsapódását, elgőzölését vagy szétbomlását megakadályozza mindaddig, míg csak a tüzelőanyag tökéletesen el nem oszlott. A csatolt rajzon a találmány szerinti mótor egyik példakénti kiviteli alakja 'hosszmetszetben van föltüntetve. A szigetelőrétegnek a kompressziótér falainál való képzése céljából a (d) el­égési teret az (a) hengerrel összekötő csa­torna az (a) henger felé szűkülő (b) töl­csér alakjával bír és vízzel van hűtve. Az elégési tér kétütemű motoroknál az öb­lítési periódus alatt, négyütemű motorok­nál pedig a szívóperiódus alatt levegővel öblíttetik, míg ellenben a kompresszió alatt, mikor is lehetőleg a teljes friss le­vegő az elégési térbe sajtoltatik, a bent maradt gázok a falak mentén rétegeződ­nek. Az elégési térnek az összekötő töl­csérfiez csatlakozó részét egy le nem hű­tött (e) süveg képezi. Utóbbiban foglalnak helyet a kompresszió periódus után az égéstermékek, mivel a gázok rétegeződése következtében ide friss levegő be nem juthat. A tüzelőanyag fúvókájának alakja és az elégési térben való elrendezése kö­vetkeztében a tüzelőany-agköd a le nem hűtött süveg által bezárt teret lehetőleg egyenletesen tölti meg, miért is a keveréke

Next

/
Thumbnails
Contents