69306. lajstromszámú szabadalom • Összeadó- vagy számológép

Megjelent 1916. évi május hó 21 -én. MAGrY. SZABADALMI KJR. HIVATAL 69906. szám. VIl/c. OSZTÁLY. Összeadó- vagy számológép. BUBROUGHS ADDING MACHINE COMPANY CÉG DETROITBAN (É: A. E. Á.). A bqpU&téft naq^a 1915 jaMár kó lfr-ilta. A találmány tárgya összeadó vagy szá­mológépeken eszközölt javításokra vonat­kozik. Habáir ezen javításokat a továbbiak­ban főkép egy bizonyos fajtájú gépen al­kalmazva ismertetjük, azok a legkülön­bözőbb szerkezetű gépeknél használhar tok. A találmány tárgya első sorban a gép különböző számkerekei között alkalma­zott átvívőszerkezet, melynek segélyével akkor, ha valamely tetszőleges kerék egy fordulatot végzett, a következő magasahb­rendü kerék egy lépéssel vagy egy szám­mal továbbkapcsolta tik. A találmány célja egyszerű, javított át­vívöszerkezei létesítése, mellyel aa átvitel a gép bármilyen működési viszonyai mel­lett a legnagyobb . pontossággal megy végbe. Á találmány tárgyát képező átvívőszer­kezei egyúttal módot nyújt a számkere­kek zévusraáll ításának igen egyszerű és teljesátöképe* berendezéssel való megol­dására; ez a berendezés a találmány te^ vábbi jellemzőjét képezi. A mellékelt ra|zon a taiálnaány tárgyá­nak több fogÉenafoaüiásí alakja vara példa­képen föltüntetve és pedig első sorban a találmány megértetésének megkönnyítésé­re a taládmáay eredeti alapgondolatát be­mutató mintát ábrázoltuk és azután en­nek alkalmazását egy teljes számológépre. Az említett mintát föitöntető ábrák kö­zül az 1. ábrán a számkerekek csoportjából két egymás mellett fekvő számkerék van fölülnézetben föltüntetve a közöttük fekvő átvrvőszerkezettel együtt, mely az alaesoovabbrendű kerék egy-egy for­dulata után a roagasabbrendő kereket egy lépéssel vagy egy számmal tovább­kapcsolja; a 2. ábrán ezen részeknek a jobboldalról vett oldalnézete, a 3b ábrán ugyanezeknek a baloldalról vett oldalnézete, a 4. ábrán elölnézete látható; az 5. ábrán az 1. ábra 5—5 vonala szerint vett függőleges metszet van ÜftimtetTe a jobboldali alacsonyaMwrenefó számkerék irányából nézve, még pedig ezen kerék j zérusheiyzetéfcen, míg a 6. ábrán metsact látható ezen j számkerék belrvzetébe»: a /

Next

/
Thumbnails
Contents