69294. lajstromszámú szabadalom • Fagymentes klozetöblítőberendezés

_. Megjelent 1916^évi május hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69294. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Fagymentes klozetöblltő berendezés. SZAPPANOS SÁNDOR GÉPÉSZ DEBRECZENBEN. A bejelentés napja 1915 májas hó 17-ike. Jelen találmány tárgya fagymentes klo­zetöblltő berendezés, melynek előnye az ismert berendezésekkel szemben szerke­zetének egyszerűségében, semmiféle keze­lést nem kívánó mechanizmusában és fő­leg teljesen fagymentes voltában áll, mi­vel tetszésszerínti mélységben lehet a föld alá szerelni és az egészet be lehet borí­tani trágyával vagy fürészporral, mint­hogy nincsenek forgó alkatrészei és javí­tást nem igényel. Azonkívül azért is elő­nyös, mivel az alkalmazott szelepek bizto­sabban zárnak, mint az ily szerkezeteknél szokásos csapok. A berendezés lényege abban áll, hogy a klozetcsésze és a vízvezeték közé kapcsolt öblítőcsőben a mozgatható ülődeszkával kényszermozgásúan összekötött rúd által működtetett, Íégtartánnyal közlekedő két­üléses szelep van elrendezve, mely a mű­ködtető rúd lenyomásával a vizet az egyik szelepülésen át a légtartányba eresztve az ebben lévő levegőt sűríti úgy, hogy a rúd eleresztésénél a sűrített levegő a lég­tartányba betódult vizet a másik szelep­ülésen keresztül az öblítőcsőbe nyomja. A légtartány alkalmazása által hathatós öblítést érünk el. A csatolt rajzon a találmány tárgya pél­dakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. és 2. ábra az összberendezés vázlatos képe az árnyékszék használaton kívüli és használati helyzetében, a 3. ábra a szelepelrendezés nagyobb lép­tékű metszete. Az (a) csésze és a (b) vízvezeték közé iktatott (c) öblíifőcsőbe a (d) szelepEáz j van beiktatva, mely az (e) cső útján (f) Íégtartánnyal közlekedik. A szelepházban az (e) csőtől kétoldalt fekvő (g, h) ülés­sel biró kétüléses szelep van elrendezve, melynek (i, j) szeleptányérjai a (k) pont körül elforgó (1) ülődeszkával csuklósan összekötött (m) szeleprúdra vannak rá­húzva. Az (m) szeleprúd ismert módon tömítően van vezetve és rajta a szeleptá­nyérok beállíthatóan lehetnek fölerősítve. Az (m) rúd alsó vége (n) rugó hatása alatt áll. A berendezés működése a következő: Ha a klozet használatbavételénél az (m) rúdat lenyomjuk (2. ábra), az (i) szelep­tányér fészkére nyomódik, a (j) szelep­tányér pedig fészkéről leemelődik úgy, hogy a víz a (b) vízvezetéki csőből a nyi­tott (j) szelepen és az (e) csövön át betó­dul az (f) légtartányba és itt a levegőt

Next

/
Thumbnails
Contents