69293. lajstromszámú szabadalom • Öntőminta betonlépcsőfokok előállítására

Megjelent 1916. évi májas hó 439-én . MAGY.. KIR. SZABADALMI ppjj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69293. szám. 3fH/f. OSZTÁLY­Öntőminta betonlépcsőfokok előállítására. STENGELIN ALBERT MŰVEZETŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1915 augusztus hó 28-ika. Elsőbbsége 1914 december hó 21-ike. Eddigelé a lépcsőfokok műkőből, ce­anentbetonból és hasonlókból, kizárólag az anyagnak formákba való bedöngölése által állíttattak elő, mely formák a lépcső­fok alakjának megfelelően különleges sablonok segélyével a lépcsőfokok meg­határozott (méretei és szögei szerint be­állíttattak. A különböző sablonrészeknek egymás­hoz való beállítása és a formadaraboknak a sablonokhoz való illesztése sok időt és ügyességet igényel; a bedöngölés a minta­részeknek egymás közötti szilárd ellen­állóképes kapcsolatát kívánja és erőteljes, valamint gondos munkát tételez föl, mi­vel máskülönben ezen előál ítási módnál igen könnyen hibás, repedező vagy hely­telenül méretezett és deformált lépcsők keletkeznek. « Mindezen hátrányok elkerülhetők, ha a lépcsőfokokat az anyag öntése által elő­nyösen annak egyidejű rázása vagy szur­kálása mellett állítjuk elő, mivel ekkor a ceimentbeton egyenletes leüllepedését, hólyagmentes szerkezetet és pontos mére­teket kapunk. A találmány tárgyát képező öntőforma egymás között össze nem kötött, egy szi­lárd vagy rázható alapzatra az előállí­tandó lépcsőfok alakjának megfelelően fölhelyezhető részekből áll. Ezen részek négy pofadarabból állanak, melyek a lép­csőfok merőleges oldalfölületeinek felel­nek meg és egy a sík vagy elcsavart 1 épcsöalsóf örületet határoló, egymásba illeszthető vagy rédőnyszerűen összekö­tött lécek 'egy sorozatából áll, mely lécek helyzetét egyrészt a hátsó pofadaráb föl­helyező- széle és másrészt egy a mellső pofadarabon ékek segélyével emelhető és sülyeszthető profillécben kiképezett be­tolóhorony határozza meg. Az anyagnak megkeményedése után a pofadarabok egyenként eltolhatók és a fenéklécek kihúzhatók, hogy más helyen vagy ugyanazon helyen ugyanily vagy másként alakított lépcsőforma részére is­mét összeállíthatók legyenek. A csatolt rajzokon ezen öntőforma egyes részeiben és a használatra'össze­állítva van föltüntetve. Az 1., 2., 3. és 4. ábra a mellső és a hátsó pofadarabot és a két végpofadarabot táv­lati nézetben mutatja. Az 5. ábra a profillécet és a 6. ábra a szádalt fenéklécek egyikét mutatja. A 7. ábra egy födőlemezt mutat a| hozzá

Next

/
Thumbnails
Contents