69264. lajstromszámú szabadalom • Injekciófecskendő

Megjelent 1916. évi május hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69264. szám. VII/e. OSZTÁLY. Injekciófecskendő. m MEDICA S. A. FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRODUITS MÉDICAUX ET DE VACC1NS CÉG LAUSANNEBAN. A bejelentés napja 1015 julius hó 21-ike. Elsőbbsége 1915 májas hó 27-ike. A jelen találmány összenyomható tu­busból álló folyadéktartállyal, az üreges injekciótűbe bevezetett dróttal és föléje borított védőcsővel biró injekciófécsken­dőkre vonatkozik. A találmány szerint a drót a védőcsővel össze van kötve úgy, hogy a védőcső eltávolodásakor a drót egyúttal kihúzódik az injekciótűből. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája hosszmet­szetben van bemutatva. Az (1) üreges injekciótű közvetlenül a folyadéktartány gyanánt szolgáló össze­nyomható (3) tubus (2) homlokfalába van beillesztve. Az (1) injekciótű üregén és a (2) homlokfal furatán keresztülmenő (4) drót (tövis), az (1) injekciótüből fönt ki­nyúló végén, a (6) védőcsőnek középen megvastagított (5) homlokfalába van be­erősítve, mely az (1) tűre van borítva és, alsó nyitott végével, a (2) homlokfalon nyugszik. Ha az injekciófecskendőt használni akarjuk, tudvalevőleg eltávolítjuk a (6) védőcsövet. Minthogy ez most a (4) drót­tal össze van kötve, utóbbi a (6) védőcső leemelésekor egyúttal kihúzódik az (1) in­jekciótüből úgy, hogy a fecskendő rögtön használatra készen áll. A (4) drót kihúzása­kor nem forog fönn tehát az a veszély, hogy (1) tű hegye az ujjakkal érintkezésbe jön, miért is, a leírt injekciófecskendő normá­lis használata és az egyébként szokásos elővigyázati réndszabályok betartása mel­lett, abszolút aszeptikus injekció van biz­tosítva. SZABADALMI IGÉNY. Injekciófecskendő a folyadéktartályt ké­pező összenyomható tubussal, az üre­ges injekciótűbe bevezetett dróttal (tö­.vissel) és föléje borított védőcsővel, azáltal jellemezve, hogy a drót a védő­csővel össze van kötve úgy, hogy utóbbinak eltávolításakor előbbi egy­úttal kihúzódik az injekciótűből. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAg HÉMVÉNtf TÁRSASÁG NYOMDÁJA auOAPMTEW

Next

/
Thumbnails
Contents