69234. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egyetlenegy fékberendezéssel ellátott vasúti kocsik légnyomású fékjének úgy személy-, mint tehervonatokban való használhatására

Megjelent 1916, évi május hó '42-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69234. szám. V/b. OSZTÁLY. Berendezés egyetlenegy fékberendezéssel ellátott vasúti kocsik légnyomású fékjének úgy személy-, mint tehervonatokban való használhatására. KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN­> LICHTENBERGBEN. A bejelentés napja 1915 májas hó 31-ike. Az utolsó években légnyomású fékekkel végzett kísérletek azt mutatták, hogy a személyvonatoknál tekintetbe jöhető fék­berendezések tehervonatokhoz nem hasz­nálhatók. Az egyik oldalon ugyanis szük­séges., hogy személyvonatoknál, a foko­zott menetsebességeknek megfelelően, a fékek hatását lényegesen fokozzuk, míg tehervonatoknál a fékhatás ilyen foko­zása veszedelmes lenne. Másrészt a gyor­san haladó személyvonatoknál, a legna­gyobb fékhatásnak igen gyorsan kell be­következnie, míg tehervonatoknál a fék­diagramm ily gyors emelkedése, a teher­vonatoknak Európában szokásos kap­csolóberendezései mellett, biztosan e kapcsolóberendezések szétszakadására ve­zetne. Minthogy már most sok kocsifajta, úgy személy-, mint tehervonatokban is, alkal­mazható kell, hogy legyen, ezért kényte­lenek vagyunk vagy á kocsinak az egyik vonatfájtának megfelelően berendezett fé­két, ugyanezen kocsinak a másik vonat­fajtában történő alkalmazásakor, műkö­désen kívül helyezni, vagy pedig két kü­lönböző fékberendezéssel kell az illető ko­csikat ellátni, ami által természetesen a kocsik beszerzési költségei jelentékenyen emelkednek. A jelen találmány már most olyan be­rendezésre vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy egvetlen-egy fékberendezéssel ellátott kocsi fékjét úgy személy-, mint te­hervonatban is használhassuk és pedig azáltal érjük ezt itt el, hogy a fék vezér­szielepét egy átállítószerkezettel látjuk el, melynek, átállításával a féket vagy sze­mély-, vagy tehervonatokhoz használha­tóvá tehetjük. Minthogy itt arról van szó, hogy vagy személyvonathoz való féknél az erős fék­hatást gyöngítsük, vagy pedig a fék­diagramm emelkedését lassúbbá tegyük, ezért átállítószerkezet gyanánt célszerűen egy csap nyerhet alkalmazást, melynek elállításával vezérlőcsatornáik, melyek a fékhatást befolyásolják, vagy nyithatók, ül. zárhatók, vagy bővíthetők, ill. szűkít­hetők. A mellékelt rajz a találmány tárgyéinak

Next

/
Thumbnails
Contents