69191. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti járműveken jelzések vagy egyéb folyamatok kikapcsolására (megindítására)

Megjelent 1916. évi május tió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69191. szám. V/B/a. OSZTÁLY. Berendezés vasúti járműveken jelzések vagy egyéb folyamatok kikapcsolására (megindítására). SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN­S1EMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1915 jnnias hó 25-ike. Elsőbbsége 1914 julius hó 11-ike. A jelen találmány a vasúti járművekeil jelzések, fékező műveletek, vagy effélék kikapcsolása szolgáló ismert berendezések különleges kiképzésére vonatkozik. Emellett, ismert módon, egy váltakozó árammal ger­jesztett elektromágnes van a járművön el­rendezve, melynek mágneses ellenállása a járműnek, váltakozva, mágnesezhető és nem mágnesezhető vonalszakasz részeken, pl. a normális vas vágánysinek közé helyenkint beillesztett nikkel acélsíneken való áthala­dásakor megváltozik és ezzel a kívánt fo^ lyamatot idézi elő a vonalszakasznak a változást tartalmazó helyén. Az ismert ily fajtájú berendezéseknél a jelző relaisn dif­ferenciális tekercs van elrendezve, melyDek egy részévtel a sin által befolyásolt váltakozó áramú elektromágnes szorosan van kap­csolva úgy, ho^y ebben a mágnesfolyam megváltozásakor, az elektromos áram a dif­ferenciális -tekercsben megváltozik és a re­lais gerjed. Itt azonban az a hátrány lép föl, hogy külön differenciális relaisket kell használni, melyek aránylag drágák és ke­vésbbé érzékenyek, mint az egyszerű áram­vagy feszültségrelaisk. Lényegesen egyszerűbb és megbízhatóbb berendezést érünk el, a jelen találmány szerint, azáltal, hogy a sin által befolyá­solt, vagy egy külön váltakozó áramú elek­tromágnes itt három tekerccsel van ellátva, melyeknek egyikéhez a jelző áramkört be­folyásoló, itt csak egy tekerccsel ellátott relais van kapcsolva, míg a másik két, az első tekercshez képest egymással ellentéte­sen ható tekercs közül az egyik közvetle­nül, a másik pedig, egy fojtótekercs közve­títésével, a váltakozó áramforással van összekötve. A mellékelt rajzon ennek az új jelző be­rendezésnek három fóganatosítási példája van bemutatva. Az 1. ábrán látható berendezésnél a vas­úti járművön három (kl, k2, k3) magnyúl­vánnyal ellátott (e) vastest van úgy elren­dezve, hogy nyúlványainak szabad vége az (f) sin fölött mozog tova. Az (t) sin azokon a helyeken, hol jelzést kell adni, pl. hogy valamely előjelzőre akusztikailag figyelmez­tessünk, nem mágnesezhető, nagy nikkel­tartalmú acélból való sindarabokkal van helyettesítve. Az'(e) vastesten keresztül­menő mágneses erőfolyam mágneses ellen­állása annak megfelelően változik, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents