69184. lajstromszámú szabadalom • Elektrodafölfüggesztő berendezés elektromos kemencék számára

Megjelent 1916. évi májns hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS % 69184. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Elektrodaíölíüggesztőberendezés elektromos kemencék számára. GEBR. BÖHLER & C° AKTIÉN GESELLSCHAFT CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1915 májas bó 12-ike. Elsőbbsége 1914 május hó 18-ika. Elektromos kemencéknél az elektródák felfüggesztése eddig a kemencétől elkülö­nített (pl. 9 menyezeten elrendezett) csiga­sorok és hasonlók által történt, vagy pe­dig egy, a kemencefalon magán elrende­zett fogasrúdhajtás által. Az első berendezés a kemence salak el­távolításánál és öntésénél, melynél a ke­mence megbillentendő, az elektródák kö­rülményes kihúzását kívánja meg. A fo­gasrúd hajtás pedig egyrészt a fogasrúdak hosszú vezetését teszi szükségessé, hogy utóbbiak akadozása az elektródák által való egyoldalú megterhelés következté­ben meggátoltassék, másrészt a fogasrúd­nak az elektródák számára való vízszin­tes tartókarját és különösen a fogasrúdon lévő összekötőhelyét igen erősen kell ki­képezni, hogy a tartókar meg ne hajol­jon, mivel ezáltal ugyancsak az elektró­dák rézsútos állítása és a kemencetétőn lévő nyílás tengelyétől való kitérése kö­vetkezik be, aminek az a következménye, hogy az eletródák fokozott mértékben le­égnek. Ezen hátrányok a jelen találmány tár­gya azáltal segít, hogy az elektróda egy, egy- vagy kétkarú emeitvű végére van akasztva, mely akként van forgathatóan ágyazva és kézzel vagy motorikus erővel akként mozgattatik, hogy az elektróda pontosan a kemencetetőn lévő lyuk ten­gelye irányában egyenesben vezettetik. Ezen célra bármely tetszésszerinti erpel­tyüs egyenesbe vezető használható. Különösen alkalmasnak bizonyult a je­len találmány szerinti elektróda-fölfüg­gesztésnek a csatolt rajzon föltíintetett ki­viteli alakja. (a) jelzi az elektromos kemencét, (b) az elektródákat, (c) az áramhozzá'veze­tést, (d) az elektróda befogógyürűjét, (e) a befogógyűrűn alkjalmazott! tartócsapot a megfelelő (f) bevágással ellátott egy­karú (g) emeltyűre való beakasztás cél­jából. (hl) az (i) csuklósrúdon alkalma­zott forgócsap a (g) emeltyű számára; (k) az (1) kemenceoldalfalazaton megerősí­tett konzolt jelöl, melyre az (m) dám­szekrény van erősítve a (g) elektróda­emeltyű alátámasztására és működteté­sére; (n) egy támaszrúdat jelöl, mely egy­részt az (o) csap segélyével a (g) emel­tyűre, másrészt a (p) csap segélyével az (m). darúszekrényben vezetett (qu) csa­varorsóra támaszkodik; (rl) egy helyben forgó kúpfogaskerék, melynek agyában alkalmazott anyamenete a (qu) csavar-

Next

/
Thumbnails
Contents