69159. lajstromszámú szabadalom • Kenőperselyes kerékpár bányakocsik (csillék) és effélék számára

Megjelent 1916. évi májas hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69159. szám. XH/a. OSZTÁLY. Eenőperselyes kerékpár bányakocsik (csillék) és effélék számára. GELSENKIRCHENER GUSSSTAHL- U. EISENWERKE, VORMALS MUNSCHEID & C° CÉG GELSENKIRCHENBEN. A bejelentés napja 1915 májas hó 25-ike. Elsőbbsége 1914 május hó 25-ike. A találmány tárgyát alkotó, bányako­csik (csillék), mezei vasúti kocsik és effé­lék számára való kerékpár azzal van jel­lemezve, hogy az eddigelé a kenőpersely nyakában sugár- vagy tengelyirányban el­rendezett fejes csavarok segélyével rögzí­tet kenő- vagy zárógyűr ük magában a ke­nőcsészében elhelyezett eszközökkel van­nak rögzítve. A kerékpár ezen kiképzésé­nek az az előnye, Hogy a csavarok, csa­varbiztosítások és csavarmenetes furatok kiküszöböltetnek. Á persely nyakának alakja azonkívül egyszerűbbé és tömöt­tebbé válik és főleg azzal a további előny­nyel jár, hogy az ék- és horony-, vagy a bajonettzárszerű rögzítőszervek a persely belsejében a bányaüzemben könnyen elő­forduló sérülések, valamint elveszés ellen biztosítva vannak. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját tün­teti föl. Az 1. ábra hosszmetszet. A 2—3. ábrák metszetek az 1. ábra A—B, illetve C—D vonalai szerint. A kerékpár az (e) tengelyből (1. ábra), az (f) kerekekből és a konzisztens vagy folyós kenőanyag fölvételére szolgáló és a (h) csapagyakkal ellátott (g) perselyből áll. A csapágy és a kerékagy között, ismert módon, az (a) perselyzáró vagy kenő­gyűrű van elrendezve. Ha az (a) gyűrű* mint a fölfüntetett foganatosítási alaknál, kenőgyűrű, akkor az (al) furatokkal van ellátva és a kerékagy és a persely nyaka közé nemezből vagy efféle anyagból való (i) tömítő gyűrű van elhelyezve. Az (a) gyűrűk rögzítésére kerületükön elrende­zett (b) bütykök szolgálnak, melyeknek megfelelően a perselynyak belül tengely­irányú (c) hornyokkal és egy a (b) büty­kök szélességének és vastagságának meg­felélő, gyűrűalakú (d) bemetszéssel van ellátva úgy, hogy a gyűrű a bütykökkel a (c) hornyokon át behatolható és azután tangenciális elforgatás után tengelyirá­nyú eltolódás ellen biztosítható. Ezen ok­ból a (b) bütykök egyenlőtlen szög alatt vannak elrendezve; három bütyök elren­dezése esetén, pl. mint a föltüntetett eset­ben 130° és 100° alatt, hogy csakis egyet­len egy forgás helyzetben állnak a (c) hornyokkal szemben. A gyűrűk azonkí­vül kis pecekkel vagy effélével biztosítha­tók elforgás ellen. A bütykök hossza egyenlő lehet az (a) gyűrű vastagságával-

Next

/
Thumbnails
Contents