69150. lajstromszámú szabadalom • Megfigyelő nyílással bíró röpülőgéptörzs

Megjelent 1916. évi május hó 11-én. - - • MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69150. szám, V/h. OSZTÁLY­Megfigyelő nyílással biró röpülőgéptörzs. SCHNEIDER FERENC MÉRNÖK ÉS REPÜLŐGÉPSZERKESZTŐ BERLIN/" JOHANNISTHALBAN. A bejelentés napja 1915 junins hó 18-ika. Ismeretesek már olyan repülőgépek, melyeknek törzse ablakok, ill. görredő­nyök, vagy effélék segélyével elzárható nyílásokkal van ellátva. Az ilyen ablakok, ill. nyílások azonban annyiban nem felel­nek meg céljuknak, hogy a repülőgép­vezetőnek ki kell hajolnia a nyíláson, hogy a repülőgép alatt fekvő terepet meg­figyelhesse, vagy lefényképezhesse, miköz­ben azonkívül még az erős léghuzam is terhére van. A jelen találmány szerint a repülőgép- I törzsben lévő ablakot, ill. nyílást fönt, vagy lent a törzsön csuklósan megerősí­tett, ki- és beforgatható, nem átlátszó | csappantyúkkal födjük el, melyeknek ol­dala szövettel, vagy effélével van tömítve és melyek kiforgatott helyzetükben, fönt, ill. lent, átlátszó anyag, pl. üveglapok köz­vetítésével el vannak zárva, mely. utób­biak egyszersmind vezetékek gyanánt szol­gálhatnak a csappantyúknak tetszőleges szög alatt való beállíthatása céljából. A záró csappantyúk ezen elrendezésével köz­vetlenül a repülőgép alatt elterülő terep­nek is zavartalan megfigyelése válik lehe­tővé anélkül, hogy a vezető kénytelen lenne fejét az ablakon kidugni. I I A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási példája van be­mutatva, és pedig: az 1. ábra a repülőgép oldalnézetének egy részlete és a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vezetett keresztmetszete, míg a 3. ábra a megfigyelő nyílás fölülnézeté­nek egy része, nyitott helyzetben lévő zárócsappantyúval, végül a 4. ábra ugyanez, a zárócsappantyú zárt ! helyzetében. Az (1) repülőgéptörzs (2) oldalfalai, a (3) hordófödelek alatt, a (4) utasülés mel-I lett, vagy az (5) vezetőülés mellett is, (6) megfigyelőnyilásokkal vannak ellátva. E nyílások (7) sarokpántok segélyével a géptörzsre csuklósan szerelt (8) csappan­tyúkkal zárhatók el. A csappantyúk be­felé nyithatók és kinyúlásukat szövetből, vagy efféléből való engedékeny, ékalakú i(9) oldalrészek határolják, melyek egy­szersmind tömítést is létesítenek, míg a fölső nyílás elzására átlátszó (10) üveg­lappal történik, mely egy (11) keretbe van befogva. E keret (12) sarokpántokkal van az (1) repülőgéptörzs (2) oldalfalára csuk­lósan erősítve és egy (13) zárószerkezetet

Next

/
Thumbnails
Contents