69149. lajstromszámú szabadalom • Mótortartó állvány röpülőgépekhez

Megjelent 1916. évi május hó 11-én. - - • MAGY. fj^ KIR. SZABADALMI j| Íj| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69149. szám. V/h. OSZTÁLY­Mótortartó állvány röpülőgópekhez. SCHNEIDER FERENC MÉRNÖK ÉS RÖPÜLÓGÉPSZERKESZTÖ BERLIN/M JOHANNISTHALBAN. A bejelentés napja 1915 jnnias hó 18 ita. A jelenleg használatos repülőgépeknél az utasülések és a mótor egymástól füg- j getlen állványrészekre vannak szerelve. \ Mindig fönforog tehát annak veszélye, hogy a repülőgép lezuhanásakor az áll­vány, a mótor nagy súlya alatt, összerop­pan és a mótor a gépvezetőt, ill. az utast imiaga alá temeti. Ezt a lehetőséget, a jelen találmány szeirint úgy kerüljük el, hogy a mótor­tartó állványt hátrafelé annyira meghosz­szabbítjuk, hogy egyszersmind a gépve­zető és az utas számára szolgáló üléseket is reája erősíthetjük keresztrudak segé­lyével. A mótortartó állvány merevségét még azáltal is fokozzuk, hogy azt úgy a mellső mótorlemezen megerősítjük, mint a repülőgép két oldalán, két-két helyen, a géptörzsön is ágyazzuk. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van be­mutatva, és pedig: az 1. ábra az állványt oldalnézetbein és a 2. ábra fölülnézetben ábrázolja, míg a 3. ábra egy részletet mutat. A két (1) tartórúd', amennyire a mótor | alátámasztására szolgál, egymással pár- ! huzamosan van elrendezve, azután pedig ! <szögben kifelé van görbítve, hogy végül ' a repülőgép törzse mentén haladjon to­vább (2. ábra). Mellső végükön e rudakat egy (2) alsó rész erösbíti; azonkívül szi­lárdan vannak e rudak a (3) mótorlemez­hez csavaroWa. Az (1) rudak (4) meg­, hosszabbításai (5) kapcsolóelemek közve­títésével (3. ábra) vannak a géptörzsruda­zaton, főleg a (6) oldalrudakon ágyazva, ill. rögzítve úgy, hogy merev és szilárdan lehorgonyzott egész létesül, mely még na­gyobb magasságból való lezuhanás esetén is elegendő ellenállóképességet biztosít a mótor által való összeroppanás ellen. A (4) rúdmeghosszabbítások továbbá még (7) keresztrudakkal vannak mere­vítve, melyek egyszersmind a gépvezető, ill. az utasok (8) ülései számára tartókul szolgálnak. Ennél az elrendezésnél tehát az (1) tartórudak a gépnek a földre való lezuha­násakor is mindig biztosítják a mótor és az ülések közt lévő távolság megmaradá­sát úgy, hogy a mótor által való agyon­| nyoimatás minden veszélye kizártnak ! mondható.

Next

/
Thumbnails
Contents