69124. lajstromszámú szabadalom • Hordszíjazat tábori órák számára

Megjelent 1916. év! május hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. a HIVATAL 69124. szám. XX/d. OSZTÁLY. Hordszíjazat tábori ásók számára. MARGUL1ES M. ÉS TÁRSA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 január hó 12-ike. A jelen találmány hordszíjazatra vo­natkozik tábori ásók számára, mely szí­jazat az eddig ismert ily szíjazatokkal szemben azáltal tűnik ki, hogy annak egyes részei nem varrás útján és köz­vetve, betétdaraboknak közvetítésével, hanem szögecselés útján és közvetlenül, betétdarabok nélkül, vannak egymással összekötve. Eáen előállítási mód következtében nemcsak a szíjazatnak súlya csökkente­tik, hanem a szíjazatnak tartóssága is növeltétik, mely két gazdasági előnyhöz járul még az a harmadik fontos műszaki előny is, hogy az egyiik vagy másik sző- ! gecsneik elpusztulása nem jár az iegész I szíjazatnak hasznavehetetlenné válásával, j szemben az eddigi szíjazatokkal, melyek- j nél a varratnak akár csiak egy helyen tör­ténő elpusztulása a szíjazat részeinek tel­jes szétválását vonta maga után. A találmányt képező hordszíjiazatnak egy foganatosítási alakja a mellékelt rajz- j ban van föltüntetve. Az 1. ábra a szíjazatnak elölnézete. A 2. ábra annak metszete az 1. ábrának 2—2 vonala szerint. A találmányt képező hordszíjazat egy, az ásólap alakjának megfelelő alakkal biró, bőrből készült védőkeretből, az ennek a derékszíjon való fölfüggesztésére sziolgáló tartó szíjból és az ásót a védő­keretben megtartó rögzítőszíjból áll. A hordszíjazatnak védőkeretét két, egy­máson fekvő, azonos alakkal biró (1, 2) keretléc (2. ábra) és ezen keretlécek kö­zül az alsó (1) lécnek szabad végeit ösz­szekötő (6) merevítő szíj képezi. A keret­léceknek mindegyike két-két, egy darab bőrből .vágott lécrészből áll, melyek együtt a szimmetrikus, két párhuzamos csíkból és két, ezekhez tompaszög alatt álló csíkból képezett keretlécet alkotják. Az egy keretlécet alkotó két lécrészt a (3) tairtó szíjnak befűzésére (1, ábra) szolgáló (4) karikán átillesztett (5) szíj köti össze •egymással, melynek két vége szögecselés útján van egy-egy keretiécnelk két részé­lhez hozzáerősítve. A (2) fölső keretlée két szabad végének egyikéhez a (7) rög­zítőszíj van hozzáerősítve. A két keretléc egymással és az összes többi szíjakkal a (8) szögecsek segélyével van összekötve, melyek fémből sajtolt, ürös szárú szöge­csek gyanánt vannak kiképezve. Ezen hordszíjazatba az ásót ismert mó­don, akként helyezzük be, hogy az ásó­lapot a védőkeretnek két kenetléce közé

Next

/
Thumbnails
Contents