69122. lajstromszámú szabadalom • Eljárás meszet, magneziát, vagy bariumot tartalmazó ipari termékeknek vízáthatlanokká tételére

Megjelent 1916. év! május hó 11-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ®SSf HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69122. szám. XH/f. OSZTÁLY. Eljárás meszet, magnesiát vagy baryumot tartalmazó ipari termékeknek vízáthatlanokká tételére. GELLÉBI SOMA VEGYÉSZMÉBNÖK BUDAPESTEN, MINT MAGNES1T­IPAB ÉS BÁNYÁSZATI BÉSZVÉNYTÁBSASÁG JOGUTÓDJA. A bejelontéo napja 1912 szeptember hó 25-ike. Az égetés nélkül, vagy nedves úton elő­állított meszet, magneziát vagy báryumot tartalmazó ipari termékek, mint amilye­nek a mészhomok-tégla, a beton, a mag­nesiumoxychloridos műkövek stb. azzal a hátránnyal bírnak, hogy azok mész-, mag­nesia, vagy baryumtartalmának egy része, ha az említett ipari termékek a víz behar tásának vannak kitéve, kilúgozódik, ami ezen termékek tömörségét és szilárdságát csökkenti. Cementnek betonnak és az ezekből ké­szült ipari termékeknek vízáthatlanokká tételére ezen anyagokhoz ezeknek ha­barcssá való földolgozása előtt valamely alkália-szappant vagy ily szappant képző anyagokat pl. zsírt, hamúzsírt (kálium­carbonátot) szokás keverni; a habarcs készítésekor a vízben oldódó káliszappan­nak zsírsava a habarcs meszével, mag­nesiájával vagy baryumával zsírsavas ve­gyületet (zsírsavas meszet, zsírsavas mag­nesiát vagy zsírsavas baryumot) képez, mely a termékek likacsait kitölti, míg a káli cserebomlás folytán fölszabadul. A fölszabadult kálit azonban a víz a likacsokból kioldja, a víz behatol a lika­csokba és a meszet, a magnesiát vagy a baryumot újból kioldja, amikor is a le­vegő hatásának kitett termékekben az az alkáliákból keletkező szénsavas alká­liák kivirágzást okoznak. Ezenkívül a ce­menthez, betonhoz kevert szappan a ha­barcs kötési folyamatát megzavarja, ami az anyagoknak kötő erejét és szilárdsá­gát csökkenti. Ismeretessé vált már most oly eljárás is, mely az alkáliaszappanosítást nem al­kalmazza; ezen eljárásnál azonban a zsír­nak mésszel vagy magnesiával való föl­tárására 11—12 atm. nyomást kell alkal­mazni. A jelen találmány szerint már most, mindezen hátrányoknak elkerülése cél­jából a mész-, a magnesia- vagy bayrum­szappannak létesítését célzó alkália-elszap­panosítást nem végezik el, hanem at szóban forgó termékeet a kötőanyag­nak lekötése után, szabad olajsavval vagy szabad olajsavat tartalmazó anyagokkal telítjük. A telítetlen olaj sav már most gyorsan

Next

/
Thumbnails
Contents