69109. lajstromszámú szabadalom • Szelep rugalmas kerekek légtömlői számára

Megjelent 1916. évi május hó IQ-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI IgSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69109. szám. XX/c. OSZTÁLY. Szelep rugalmas kerekek légtömlői számára. HILDING ERNST ALFRÉD KERESKEDŐ LIDKÖPINGBEN. A bejelentés napja 1915 julius hó 29-ike. Rugalmas kerekek (kerékpárok) lég­tömlőinek szelepei eddigelé többnyire egy csőalakú szeleptestből, egy kúpalakú sze­lepfészekkel biró, a légtömlővel közle­kedő csőalakú szelepházból és ;egy vé­kony gumicsőből készült tömítésből álla­nak; ezen szelepek komplikált voltuk kö­vetkeztében meglehetősen költségesek és nem igen tartósakx ami különösen hábo­rús időkben igen érezhető megbizhatat­lansággal jár, mivel ekkor a gumi beszer­zésié igen meg van nehezítve. A jelen találmányt szelep képezi rugal­mas kerekek légtömlői számára, mely az említett hátrányokat elkerüli és mely az eddigi ily szelepekkel szemben azáltal tű­nik ki, hogy egy a légtömlővel ennek egy oldalnyílásán át közlekedő cső egy rugal­mas tömítőgyűrű siegélyével van elzárva, mely ekként a levegőnek kiáramlását a légtömlőből megakadályozza. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező szelep egy foganatosítási alaikjában példaképen van föltüntetve. Az 1. ábra a valamely légtömlőbe szerelt, zárt szelepnek hosszmetszete. A 2. ábra a nyitott szelepnek ugyancsak hosszmetszete. A 3. ábra a szeleptesnek nézete. A (b) légtömlő (1. ábra) a szokásos mó-. don van az (a) kerékkoszorúban elhe­lyezve. A (c) szelepház egy mindkét vé­gén nyitott csőből áll, melynek külső fö­lülete csavarmenetekkel van ellátva; a szelepháznak belső vége a (b) légtömlő belsejébe torkol és az (e) karimával fek­szik a légtömlő belső falához; a szelep­ház a (d) alátétlemez és az (f) csavar­anya segélyével szoríttatik a tömlő külső falához; a szelepház ismert módon erő­síttetik meg az (a) kerékkoszorúhoz a (g) csavaranya segélyével. A (c) szelepház belsejében az ugyan­csak csőalakú (h) szeleptest van elren­dezve (3 ábra), mely két végével kinyúlik a szeleptestből (1. ábra) és mely belső végén a (k) fejjel van ellátva. A (h) sze­leptest az oldalfalában kiképezett kicsiny (1) nyíláson át közlekedik a légtömlő űr­terével, mely nyílás a légtömlő fala és a (k) fej között elhelyezett, gumiból vagy bármely más rugalmas anyagiból készült (m) tömítőgyűrű segélyével elzárható. A (h) szeleptestnek külső (i) vége csavar­menetekkel van ellátva, melyeken az (n) csavaranya a (c) szelepház felé csáváról-

Next

/
Thumbnails
Contents