69092. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékok elporlasztására

Megjelent 1916. évi május hé 10-én. -MAGY. KIR. SZABADALMI JGJG HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69092. szám. VII/e. OSZTÁLY. Készülék folyadékok elporlasztására. TANCRÉ CARL A. KERESKEDŐ WIESBADENBEN. A bejelentés napja 1913 szeptember bó 23-ika Elsőbbsége 1913 májas hó 26-ika. Hogy szükség szerint vizes vagy olajos i folyadékokat nedves vagy száraz köd- . alakba hozhassunk, a jelen találmány ér­telmében a nyaktoldaítal és porlasztóval ellátott tartályra vizes folyadékok közvet­len elporlasztásánál toldaléktestet helye­zünk, melyet olajos folyadékok igen finom elosztásánál oly testtel helyettesi­tünk, mely a folyadékot közvetve, azaz egy ütköző fölület alkalmazása által, por­lasztja. A porlasztót tartó tartály olajos folyadék szétporlasztása céljából a tartály nyakába illő, oldalirányú kivezetőcsővel ellátott, különben zárt, célszerűen gömb­alakú ütközőtesttel és ennek helyébe a porlasztó tartály nyakába helyezhető, lé­nyegében csőalakű, mindenesetre nyitott, tehát említésre méltó ütközőfölületet nem adó testtel van ellátva. A mellékelt rajz a készülék egy példa­képpen vett kiviteli alakját az 1. ábrán hosszmetszetben olajos folya­dék porlasztására való összeállításában mutatja. A 2—4. ábrákon vizes oldatok szétpor-Iasztására való lényegében csőalakú, a porilasztótartály nyakába bevezethető tes­tek vannak föltüntetve. A kényelmes elhelyezés miatt egyoldalt | célszerűen lapos (a) edény a falán átve­. zetet — és üveg alkalmazása esetén egybe­olvasztott (b) porlasztóval van ellátva, mely az (al) nyaktoldatból kiemelkedik és külső végén a fúvökahoz való csatla­kozás céljából a szokásos görbület van kiképezve. Olajos folyadékok szétporlasztása, te­hát az (a) edényben lévő folyadéknak száraz köddé való átalakítása az itt példa­képpen gömbalakú, oldalirányú (d) ki­áramlócsővel ellátott, önmagában ismert (g) ütközőtest segélyével történik, mely a (gl) nyakrészével célszerűen az (i) tö­mítődugó közbeiktatásával az (al) nyak­részbe van helyezve. Azáltal, hogy a folyadék fölül a (g) tar­tály falába ütközik, az előállított kőd közvetve, tehát lényegében szárazon jut ki a (d) csőtoldatból és közvetlenül a ke­zelendő emberi szervre kerül vagy előbb még ismert módon a (d) toldatba helye­zett (sl, s2, s3) ködbevezetődarabba kerül, melyek közül az első különösen orrbelég­zésre alkalmas. Ha azonban vizes folyadékot porlasz­tunk, tehát nedves ködöt akarunk előállí­tani, úgy a (g) ütközőtest levétele után a csőalakú (sl, s2, s3) testek egyikét az (al)

Next

/
Thumbnails
Contents