69082. lajstromszámú szabadalom • Lüktető egyenáramú üzemre alkalmas soroskapcsolású kollektorgép

• Megjelent 1916. évi május hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69082. szám. VII/g OSZTÁLY. Lüktető egyenáramú üzemre alkalmas soroskapcsolású kollektorgép. AKTIENGESELLSCHAFT BROWN, BOVERI & CIE. CÉG BADENBEN (SVÁJC). A bejelentés napja 1914 augusztus hó 25-ike. Elsőbbsége 1913 szeptember hó 12-ike. Ha egyenáramú gépeket lüktető áraim­mal táplálunk, a keféknél élénk szikra­képződés támad, aminek oka az, hogy a lüktető mező a kefék által rövidre zá/rt fegyverzettekercselésekben elektromoto­ros erőt indukál. Ezt megszüntetendő ja­vasolták az egyenáramú gép mezeje lük­tetésének kiküszöbölése végett a mező tengelyében egy másik, önmagában rö­vidre zárt tekercselés alkalmazását. Ezen második tekercselésben aztán a „tulaj­donképeni mezőtekercselés" által áramok indukáltainak, melyek visszahatva a tu­lajdonképeni mezőtekercseilés váltakozó áramú ampérmeneteit kompenzálják úgy, hogy csak az egyenáramú mező marad meg. Ha ezt a kompenzálást a pólusokon alkalmazott második rövidre zárt teker­cselés által végezzük, nem jutunk meg­bízható eredményhez, mivel a kefék által rövidre zárt fegyverzettekercs a gerjesztő­tekercselés számára szekundértekercser lést alkot úgy, hogy abban is részint olyan áramok fognak keringeni, — ami azon­ban éppen elkerülendő, — melyek a tu­laj donképeni mezőtekercselés váltakozó áramú ampérmeneteit kompenzálják. To­vábbá azonban ekképen indukált kom­penzáló áramok által a mezőlüktetés már azon okból sem szüntethető meg teljesen, mert egy váltakozó mezőnek kell még mindig maradnia, mely a kom­penzáló áramok gerjesztésére szükséges elektromotoros erőt a két említett válta­kozó áramú szekundértekercselésben in­dukálja. A találmány tárgya lüktető egyenáramú üzemre alkalmas soroskapcsolású koHek­torgép, melynél az említett hátrányok el­kerültetnek. Ezt azáltal érjük el, hogy a gerjesztőtengelyben egy másik tekercse­lést rendezünk el, mely vonatkozással a lüktető gépáram váltakozó áramú kom­ponensére, a géppel soroskapcsolásban van. Ez a soroskapcsolás célszerűen transzformátoron át történik, melynek primértekercsében a gép lüktető árama kering és melynek szekundéi-tekercselése a gerjesztőtengelyben lévő második teker­cselést táplálja. Emellett föltételezzük, hogy a transzformátor primér- és szekun­déirtekeroselése gerjesztés tekintetében egymással jól ván kapcsolva úgy, hogy a szériesztranszformátor primér- és szekun-

Next

/
Thumbnails
Contents