69055. lajstromszámú szabadalom • Különböző kulcsokhoz beállítható zár

Megjelent 1916. évi május lió 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI vBeT HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69055. szám. XVl/f. OSZTÁLY. Különböző kulcsokhoz beállítható zár. S. J. ABNHEIM CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 május hó 26-ika Elsőbbsége 1914 április hó 2-ika. Már ismeretesek különböző* kulcsokhoz beállítható oly zárak, melyek a rekesztök részére egy változtatható akasztéktesttel vannak ellátva, mely egyidejűleg a re­kesztőpeckeket képezi. Az ily fajtájú is­mert záraknál az akasztéktést egyes részei a beállítás után csavar segélyével rögzít­tetnek. Jelen találmány lényegében abban kü­lönbözik ezen záraktól, hogy az akaszték­részek beállítása könnyebb és a külön rögzítés fölösleges. Ezt a találmány értel­mében azáltal érjük el, Hogy a beállítás az akasztékrészekkel összemüködő állítóto­lattyú által történik. Az akasztékrészelc az állítótolattyú el­tolásához képest egymás között más hely­zetet foglalnak el úgy, hogy ehhez képest a zár mindig csak oly kulccsal nyitható, mely az akasztékrészek beállított helyze­tének megfelelő rekesztőhelyzetet hoz létre úgy, hogy az akasztékrészek a re­kesztőkbe kapaszkodhatnak A rajzon a találmány foganatosítási példája tetszésszerinti értéktartók kétkul­csos biztonsági zárához' alkalmazva van föltüntetve. Az 1. ábra a zár hosszmetszete; a 2. ábra a zár belső nézete; a | 3. és 4. ábra a 2. ábra A—B vonala sze­rinti kereszmetszet az akaszték részére való állítótolattyú két különböző helyze­tében. Az egyik kulcs (a) zárrekesztőivel egy akaszték működik össze mely több egy­más mellett vagy egymás fölött elhelye- ( zett (b) lemezből áll. Emellett a (b) le­mezeket a (c) keret oly módon tartja ösz­sze; hogy a lemezek hosszirányukban, tehát a zárra harántirányban eltolódhat­nak. A lemezek ezen eltolódása a (d) állítódugattyúval történik. E célra a leme­zek kivágással vannak ellátva, melyen a (d) állítótolattyú áthatol; az utóbbi mind­két oldalon lépcsőzött toldattal van el­látva úgy, hogy a lemezek az állítótolattyú beálításánál a tolattyú toldatain lévő lép­csőzéseknek megfelelően másképpen ál­líttatnak be. A (d) tolattyú beállítása cél­jából a tolattyú vége csavarmenettel van ellátva, mely a zárszekrény hátiapján for­gathatóan megerősített (f) csavaranyaba van becsavarva. A föltüntetett kiviteli alaknál a (d) tolattyú hossza oly módon van meg­szabva, hogy a tolattyú által a (b) leme­zek két különböző kulcs részére két kü­lönböző módon állíthatók be. A rajz 3.

Next

/
Thumbnails
Contents