69051. lajstromszámú szabadalom • Mótoroseke

Megjelent 1916. évi május lió 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69051. szám. X/a. OSZTÁLY Mótoros eke. STOCK MOTORPFLUG GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1915 március hó 30-ika. Elsőbbsége 1914 április hó 8-ika. Az olyan motoros ekéknél, melyek a talajmiegmunikáló szerszámokat kerekü­kön hordják, e szerszámok bekapaszko­dási mélységét a kerekek magassági hely­zejte befolyásolja, és pedig főleg ama ke­rekeké, melyek közt e szerszámok he­lyet foglalnak. A szerszámok folytonosan egyenletes bekapaszkodási mélységének megtartására tehát szükséges, hogy e ke­rekek a nagyobb talajhullámokat köves­sék ugyan, de az általuk bejánt talaj itt­ott föllépő apró egyenetlenségeit nem. Pl. akkor következik ez különösebb mér­tékben be, ha a talajt az előző évi szántás irányára keresztben, vagy diagonálisan kell fölszántani és igen széles barázdák, vagy földhányásoík fordulnak elő. A je­lein találmány értelmében ezért a talaj­megmunkáló szerszámok bekapaszkodási mélységét befolyásoló, kerék, vagy kere­kek előtt, közvetlenül a kerék útja fölött, simítótestek (tisztogatók) vannak elren­dezve, melye'k a kerék útjában itt-ott föl­lépő talajegyenlőtlenségeket és akadályo­kat, a talajba való folytonos bekapaszkó­dás niéllkül, eltávolítják. Ismeretes már a mótoros ekék hajtó­kerekei előtt ba rázd aki e mel ö eketesteik el­rendezése, itt azonban ezek az eketestek, melyek folytonosan bekapaszkodnaik a talajba egy forgó szöges hengerrel kap­csolatban, a tulajdonképeni talaj lazítá­sára szolgálnak, míg a jelen találmánynál a simítótestek sima talajon egyáltalában n-eim jönneik működésbe és igy egészen más célt követnek. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy fogjanatosítási példája van be­mutatva, és pedig: az 1. ábra egy ilyen berendezéssel ellátott mótoros eke hátsó részének oldalnézetét ábrázolja, míg a 2. ábra ennek megfelelő fölülnézetet mutat, végül a 3. ábra vázlatosan tünteti föl egy olyan mótoros eke fölülnézetét, mely két kereke előtt van ilyen simító testekkel fölsze­relve. A mótoros eke (1) hátsó keretének sza­bad vége hordja a föl nem szántott tala­jon futó és kerületén egy (2) késkarimá­val ellátott (3) támasztó és kormányzó ke­relket, melynek tartója, ismert módon, az (1) hátsó keret függélyes vezetékeiben, magassági irányban beállíthatóan lehet berendezve. A berendezés emellett célsze­rűen úgy van megválasztva, hogy a (3) keréknek úgy oldal-, mint magassági

Next

/
Thumbnails
Contents