69035. lajstromszámú szabadalom • Izzólámpa közvetett fény, vagy tompított közvetlen fénnyel vegyes közvetett fény előállítására

Megjelent 1916. évi április hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69035. szám. VII/U. OSZTÁLY. Izzólámpa közvetett fény, vagy tompított közvetlen fénnyel vegyes közvetett fény előállítására. G. SCHANZENBACH & C° G. M. B. H. CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1915 jnlius hó 15-ike. Elsőbbsége 1914 julias hó 16-ika. Közvetett fény vagy tompított közvet­len fénnyel vegyes közvetett fény előállí­táséra úgynevezett szerelvényekett hasz­nálnak, melyekbe az izzólámpát erősítik, pl. becsavarják. Ezen szerelvények az ellenző- és reflektorfölületekkel vannak ellátva és adott esetben por behatása ellen való védelem céljából átlátszó üveg­ből készült rész útján lámpaburkolattá vannak átalakítva. Az izzólámpa ezen fényelosztófölületekhez képesít úgy van beállítva, hogy a munkahelyre vagy ha­sonlóra vagy csak közvetett fény Vagy tompított közvetlen fénnyel vegyes köz­vetett fény eshet. A találmány értelmében ez a szerelvény fölöslegessé válik azáltal, hogy az izzószálakat bezáró üvegkörte köz­vetlenül a fényelosztáshoz szükséges ref­lektorokból, ellenzőkből és az ezeket ösz­szekötő átlátszó üvegrészekből van ké­pezve. Az építészeti szempontból sok te­ret igénylő nagy szerelvények mellőzhe­tése előnyök egész sorával jár, míg az előállítás költségei alig jönnek tekintetbe és az ilyen izzólámpák semmivel sem költségesebbek, mint a szerelvények, me­lyékben az izzólámpák kiégés után kicse­rélhetők. Míg azonban a szerelvénynek úgy kell szerkesztve lennie, hogy az izzólámpát abba be lehessen helyezni és benne meg lelhessen erősíteni, addig az izzószálaik számára való burkolatnak, azaz az üveg­körtének csak oly nagynak kell lennie, hogy elegendő hűtőfölületet nyújtson. Minthogy a fénysugarak aránylag kis fö­lületből indulnak ki, a tompító és vissza­verő üvegfölületek nagysága rendkívül csökken, ha azokat a fényforráshoz lehe­tőleg közelíthetjük. Ezáltal egyúttal az üvegben bekövetkező fényelnyeletés is igen lényegesen csökken és az üvegfölü­; letek beporozódásából származó fény­veszteségek is kisebbíttetnek. Azáltal, .hogy az izzólámpák behelyezése céljából rendszerint kétrészűen kiképezett szerel­vények összekötő elemei, valamint a tartó-és fémrészek is fölöslegessé válnak, a ta­lálmány tárgyánál lényegesen kedvezőbb fényelosztási görbét kapunk. A találmány tárgya segélyével tehát higiénikus fényt sokkal gazdaságosabban állíthatunk elő, mint az leddig használatos szerelvények segélyével. A találmány tárgyát képező berende­zés különösen hatásosan használható ott,

Next

/
Thumbnails
Contents