69033. lajstromszámú szabadalom • Jeladókészülék jelzéseknek és efféléknek távolból elektromosan való beállítására szolgáló kapcsolási elrendezéshez

Megjelent 1916. évi április hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI 1@» HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69083. szám. VH/j. OSZTÁLY. Jeladó készülék jelzéseknek és efféléknek távolból elektromosan való beállítására szolgáló kapcsolási elrendezésekhez. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1915 április hó 20-ika. Elsőbbsége 1914 április hó 23-ika. Mutató-, jelző- és efféle készülékeknek | távolból elektromosan való beállítására szolgáló kapcsolási elrendezéseknél, veze­tékek megtakarítása céljából, a mutató­stb. készülékekhez vezető vezetékeket cso­portokba osztják és mindegyik csoport számára egy közös vezetéket rendeznek el, mely pl. relais segélyével zárja a jel­adó állomáson beállított mutató- stb. ké­szülékek számára az elektromos áram­kört. Az e célra eddig használt jeladó készü­lékek vagy két kapcsoló korongból álla­nak, melyet külön-külön kell beállítani, vagy pedig csak egyetlen egy kapcsoló ko­rong van elrendezve, mely mindegyik csoport számára egy kontaktusszegmens­sel és e csoportban lévő minden egyes vezeték számara egy második kontaktus­sal bír. Az első esetben a kapcsolás, a kapcsoló emelő kétszeri beállítása miatt, körülményes, a második esetben pedig a kapcsoló korong előállítása, a kontak­tusszegmensek nagy száma miatt, költ- i séges. A jelen találmány tárgyával az ismert jeladó készülékek e hátrányai elkerülhe­tők és előnyeik azáltal egyesíthetők, hogy itt csak egy kapcsoló keverékkel biró kapcsoló korongot használunk, mely a csoportvezetékek számára annyi kontak­tuskarrai bír, amennyi relaisvezeték van elrendezve, a relaisk beállítására pedig csak egy kontaktuskarral, mimellett a re­laisvezetékek egyes kontaktusszegmensei olyan központi szögeken belül vannak el­rendezve, melyek a csoportvezetékek va­lamennyi kontaktusát tartalmazó köz­ponti szöggel egyenlők. A mellékelt rajzon elektromágneseknek távolból elektromosan való gerjesztésére szolgáló kapcsolási elrendezés van be­mutatva a találmánynak megfelelő jel­adókészülék egy foganatosítási példájával kapcsolatban. Az (a) jeladó készüléktől (b) csoport­vezetékek vezetnek a mutató- stb. készü­lékeket működtető (1, 25) kapcsoló elek­tromágnesekhez, mely utóbbiakból, a raj­zolt foganatosítás! példában, öt van mind­egyik (b) csoportvezetékhez kapcsolva. Mindegyik, öt elektromágnest tartalmazó

Next

/
Thumbnails
Contents