69018. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági ruhafogas

Megjelent 1916. évi április hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69018. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Biztonsági ruhafogas. KLÜGER ALADÁR MAGÁNHIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 március hó 27-ike. Jelen találmány tárgya oly biztonsági ruhafogasokra vonatkozik, melyeknél a fogasra akasztott kabát és kalap ellopás ellen biztosítva van. Jelen találmány ezen célt szolgálván, különösen azáltal tűnik ki, hogy a kabát íölakasztásakor a készülék a kabát ön­súlya által önműködően záródik, hogy to­vábbá a készülék tetszőleges átmérőjű botoknak illetve ernyőknek biztosifására is alkalmas. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképpeni kiviteli alakja: 1. ábra a találmány függélyes metszetét nyitott állapotban, 2. ábra ugyanazt zárt állapotban, rész­beni nézetben, 3. ábra végül metszetet mutat, 2. ábra A—B vonala szerint nagyított léptékben. A kabát bitzosítása céljából, a kabát­akasztót fölvevő (12) horog elzárására (10) kar szolgál, melynek 1. ábrából 2. ábra szerinti helyzetbe való kilengetése és abban való rögzítése által, a kabát­akasztó a (12) horogból többet ki nem emelhető. A (9) kalapfogas (8) gyökeré­nek, viszont az (5) kar (7) vége nyomód­hatik neki, miálital a kalap peremét rög­zíti a fogashoz és akadályozza meg ezáltal annak leemelését. Az (5, 10) rögzítő ka­rok, mint két karú emelők vannak kiké­pezve, a (30, 24) forgáscsapok körül leng­hetnek ki és a forgáscsapon túli (23, 28) karrészek (27) hosszrésébe benyúló (29) csapók útján kényszermozgású kapcso­latban állnak a (26) vezetékekben el­mozgó (25) rúddal. A (25) rúd fölső vége tetszőleges rendszerű, kulccsal elzárható és esetleg automatával fölszerelt rögzítő berendezéssel állhat kapcsolatban. (2) a pénz bedobására szolgáló nyílás, (3) pedig a kulcslyuk. A berendezés ismert módon olyan, hogy önműködően záródik, viszont csakis kulcs segélyével nyitható ki. Kávé­házak részére azon ismert elrendezés elő­nyös, melynél a fogas csakis azután zár­ható be, ha előzőleg a pénzdarabot bele­dobtuk. A (12) fogast elzáró (10) karnak (11) sarlóalakú nyúlványa van, melynek sza­bad vége a fogas belső oldalán lévő (13) horonyba illeszkedik bele, olykép, hogy midőn a kabátot fölakasztjuk1 *, annak akasztója föltétlenül a (11) sarlóra kerül

Next

/
Thumbnails
Contents