68999. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nedvesség lecsapódások képződésének megakadályozására levegővel hűtött elektromos gépeknél

0 Megjelent 1916. évi április hó 27-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 68999. szám. VII/g. OSZTÁLY. Berendezés nedvességlecsapódások képződésének megakadályozására levegővel hűtött elektromos gépeknél. allgemeine elektricitáts gesellschaft cég berlinben. A bejelentés napja 1914 október hó 24-ike. Elsőbbsége 1913 október hó 28-ika. Levegővel hűtött elektromos gépeknél a hütőlevegőt a gépbe való belépése előtt a veleragadott porrészeeskéktől való meg­szabadítás céljából szűrőkön vezetik át. Ezen célra a szövetszűrők helyett gyakran úgynevezett nedves szűrőket alkalmaznak, melyeknél a hűtőlevegőt egy tartályban finoman elosztott, permetezett vízzel mos­sák. Ezen szűrők hátránya azonban az, hogy a hűtőlevegő a szűrőkamrákon való átáramlásnál annyi nedvességet vesz föl, hogy a gépben káros nedvességle^sapódá­sok keletkeznek akkor, ha a hűtendő ré­szek hőmérséklete kisebb, mint a hűtő­levegőé; ez az eset pl. az indításnál, meg­állásnál vagy kisebb terheléseknél követ­kezik be. Ez a hátrány nemcsak oly elektromos gépeknél léphet föl, aimelyek hűtőlevegője nedves szűrőn vezettetik át, hanem olyanoknál is, amelyek hűtőleve­gő j éhez a hűtőhatás fokozására szándéko­san nedvességet vezetnek, azaz egész ál­talánosságban akkor, ha a hűtőlevegőt a gépbe való belépés előtt nedvességet tar­talmazó tereken vezetik át. A nedves szűrők alkalmazásánál a fönn­álló veszélyeket már tekintetbe vették az­által, hogy a szűrőt alacsony hőmérsékle­tek esetén üzemen kívül helyezték, vagyis a levegőt a gépbe szüretlenül vezették be és a szűrőt csak akkor vették üzembe, ami­kor a gép már kellően átmelegedett. Ezen eljárás azonban azzal a hátránnyal jár, hogy a nedves szűrő üzemen kívül való helyezésének tartama alatt a tisztítatlan levegő port vezet a gépbe. A jelen talál­mány értelmében a vízlecsapódások kép­ződése elkcrültetik anélkül, hogy szüret­len levegőt kellene kívülről a gépbe bo­csátani. Ezen célt azáltal tesszük elérhe­tővé, hogy a hűtendő részek alacsony hő­mérsékleténél, azaz oly hőmérsékletek­nél, melyek a hűtőlevegő hőfokánál ala­csonyabbak (vagy. csaik kevéssé magasab­bak), a hűtőlevegő áramlási útjába be­épített záróelemek segélyével légbebocsátó és légkibocsátó csatornákat oly módon kötünk egymással össze, hogy a légáram a nedvességet tartalmazó terek megkerü­lésével zárt körfolyamatban vezettetik a gépen keresztül. Ezen idő alatt a gépben csakis a csatornáknak egymással össze­kötött részében foglalt levegőmennyiség kering, melyet pormentesnek lehet tekin­teni, míg a portartalmú külső levegő a gépbe nem hatolhat be. Eszerint tehát aia-

Next

/
Thumbnails
Contents