68998. lajstromszámú szabadalom • Javítások lőszerfölvonókon főkép hadihajók számára

Megjelent 1916. évi április hé 3o-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 68998. szám. XIX/h. OSZTÁLY. Javítások lőszer fölvonókon főkép hadihajók számára. elektrizitáts-actiengesellschaft vormals kolben & c° cég prag-vysocanban. A bejelentés napja 1911 november hó 30-ika. Lőszereknek a raktárhelytől a haszná- 1 lati helyhez való szállítására hadihajókon motorok, leginkább pedig elektromotorok által hajtott fölvonók alkalmaztatnak. Ezektől a működés gyorsasága és bizton­sága tekintetében igen sokat követelnek és az ismert szerkezetek ezen követelmé­nyeknek nem is tudnak teljes mértékben eleget tenni. Jelen találmány javításokra vonatkozik oly lőszerfölvonókon, melyek a működés biztonsága tekintetében a legmesszebb­menő kívánalmaknak is eleget tehetnek. Ezt azáltal érjük el, hogy a lőszert szállí­tása közben csövekben vezetjük, ame­lyekbe a szállító láncokon megerősített továbbító szervek nyúlnak és a lőszer szállítását eszközlik. A szállító láncok emelkedő részükben ismét vezető csator­nákban vezettetnek úgy, hogy egy "oldal felé sem törhetnek ki. A vezető csatornák alsó vége alatt fogószerkezet vain elren­dezve, hogy láncszakadás esetén azt a lő­szerrel együtt a vezető csövekben fogva tartani lehessen. A találmánybeli javítások, továbbá a lő­szeradagoló kiképzésére és egy kikap­csolóberendezés alkalmazására vonatkoz­nak, mely a hajtó motort kikapcsolja, ha a lőszer a szállító láncról nem adagolta­tik le, végül oly javításra is, mely a lőszert a használati helyen kiadó szerkezetére vo­natkozik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­naki példakép vett foganatosítási alakja van bemutatva; az 1. ábrán a fölvonó összberendezés ol­dalnézetben, a 2. ábrán az alsórész elölnézetben, a 3. ábrán oldalnézetben, nagyobb lépték­ben látható, a 4. és 5. ábrákon a 2. ábra A—B, illetve C—D vonalai szeriint vett metszetek lát­hatók, a 6. ábrán a lőszer egy vezetőcsövének keresztmetszete nagyobb léptékben van bemutatva, a 7. ábrán a fölvonó fölső vége és a 8. ábrán a kiadó asztal fölött vett ke­resztmetszet nagyobb léptékben van áb­rázolva. A fölvonó célszerűen kettős fölvonókép van foganatosítva, mint azt a rajz mu­tatja. A fölvonó mindegyik fele a lőszer számára való (a) vezetőcsőből áll, mely­nek keresztmetszete a lőszeréhez alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents