68990. lajstromszámú szabadalom • Berendezés levelek, iratok, számlák és effélék rendezésére és elrakására

Mnsrlelont 1916. évi április Uó 25-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 68990. szám. IX/a/b. OSZTÁLY Berendezés levelek, iratok, számlák és effélék rendezésére és elrakására. ringeá sörén gyáros kopenhágában. A bejelentés* napja 1914 január hó 30 ika. Jelen találmány tárgya berendezés leve­lek, iratok, számlák és effélék rendezésére és elrakására, melynél a rendező lapok kiugró részein számok, betűk és hasonló jelek vannak alkalmazva; a berendezés az ismert levél és iratrendezőkkel szem­ben a következő eltéréseket mutatja: 1. Mindegyik lapra nemcsak a hozzá­tartozó jel, hanem egy födőjel is van rá­nyomtatva, mely a kiálló lap eltávolítása után jelzi, hogy ezen utóbbi lap hiányzik; 2. Az egyes rendezőlapok a megfelelő kategória minden második jelével és a közbenső terekben külön jelekkel vannak ellátva, úgy hogy a használatra kész lapok a csak kétféle nyomást mutató alkalmas számú lapokból a fölösleges jelek és födő­jelek levágása által előállíthatók; 3. A rendezőlapok az úgynevezett sza­márfülek és ujjfogások ellen védő szerke­zettel vannak ellátva; 4. Az egyes lapok fenékrészből, mellső részből és oldalrészekből álló állványban függélyes irányban úgy helyeztetnek ei ru­galmas, beállítható kengyelrudak mögött vagy között, hogy valamennyi lap egyet­len fogással a helyes helyzetbe hozható. A találmány tárgya a csatolt rajz 1—11. ábráin van föltüntetve. Az 1. ábra egy G-rendezőlap egyik része, melynél a födőjel F-alakj ában van elő­állítva, mely vagy más szinben lehet nyomtatva, vagy pedig a G-j éltől élesen megkülönböztetett háttérrel bír. A 2. ábra hasonló kiképzésű rendezőlapot mutat, ahol a födőjel csillagot alkot. A 3. és 4. ábra két oly rendezőlap része, melyek mindegyike az A, B, C minden második betűjével van ellátva. A 3. ábrán a rendezőlapra az A, C, E, G stb. betűk vannak nyomtatva, a 4. áb­rán az A, B, C-nek többi betűi vagy B, D, F, H stb. Az ezen jeleket alkotó betűk kö­zött lévő terek födő jelek vannak nyom­tatva, melyek pl. fekete alapon fehér be­tűk vagy pedig színes betűk által az előbbi betűktől kirívóan különböznek. Az 5. és 6. ábrák hasonló rendezőlapok részeit mutatják, ahol a jelek számokból állanak, a födő jelek pedig csilagokat ké­peznek. A jelszámokhoz más számokat iktatha­tunk, melyek az eredeti számokkal a jele­ket képezik. Ily módon határtalan számokhoz való rendezőt állíthatunk elő s több rendező­lapot ugyanazzal a számmal láthatunk el. A 7. és 8. ábrán oly rendezőlapok részei

Next

/
Thumbnails
Contents