68956. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csöppfolyós és gáznemű közeg kölcsönös behatásának létrehozatalára

Megjelent 1916. évi április hé 31-én. MAGY. g&v KIR. SZABADALMI Bffi HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68956. szám. IV/i. OSZTÁLY. Berendezés csöppfolyós és gáznemű közeg kölcsönös behatásának létrehozatalára. COLAUTTI ALEXANDER MÉRNÖK WIENBEN. & bejelentés napja 1915 junius hó 7-ike. Elsőbbsége 1914 julius hó 9-ike. Csöppfolyós és gáznemű közegek köl­csönös behatását úgy szokták létrehozni, hogy a gázalakú közeget a többé-kevésbbé finoman eloszlatott csöppfolyós közegre hagyják hatn'. Ismeretesek már oly folyadékhűtők is, melyeknél a folyadékot egymás alatt eme­letesen elrendezett ütközőfölületekre való ejtés által porlasztják el és rajta keresz­tüláramló levegővel hűtik. Ezen elrende­zéseknél a folyadék minden egyes emele­ten csak azzal a sebességgel esett az üt­közőfölületre, mely a kezdeti sebesség nélküli szabad esés sebességének felelt meg úgy, hogy az egyes emeletek között lévő kis esési magasság folytán az ütköző­fölületekre hulló folyadék energiája nem lehetett nagy és ennek folytán a porlasz­tás is csak tökéletlen volt. Ez a körül­mény pedig a hűtőhatást természetesen károsan befolyásolta. A jelen találmány értelmében a szándékolt kölcsönös behatást azáltal tö­kéletesbítjük, hogy az emeletenként új­ból és újból megindított kölcsönös beha­tást a folyadéknak minden emeleten meg­ismételt tökéletes elporlasztása álltai ér­jük el. Á folyadék ezen erőteljes elpor­lasztását pedig azáltal létesítjük, hogy a leeső folyadéknak kezdeti sebességét köl­csönözünk oly módon, hogy az egyes eme­leteken az ütközőfölületek fölött a folya­dék gyűjtésére és duzzasztására való, meg­felelően szűk kifolyatókkal ellátott vályú­kat vagy tartályokat rendezünk el. A kifo­lyatókon kiömlő folyadéksugarak a tar­tályok magasabb folyadék szintje követ­keztében a kívánt kezdeti sebességgel ren­delkeznek, mely a porlasztási energiát nö­veli és ezáltal végeredményben az elpor­lasztott folyadék és a rajta keresztül­vonuló gáznemű közeg között föllépő köl­csönhatást javítja. Hűtőtornyoknál aján­lottak ugyan már a szitákra, lécekre vagy hasonlókra hulló folyadék jobb eloszlatá­sa céljából ütközőfölületeknek a lecsurgó folyadékot fölfogó sziták stb. fölött való elrendezését, mi mellett a víz az ütköző­fölületekre vályúból vagy tartályból ki­folyatócsövecskéken át hull le és finoman eloszlik. Nem alkalmazták azonban még az ilyen finom porlasztást a víznek tulaj­donképpeni elporlasztására az emelete­, ken, ahol a kölcsönös behatás a rajta keresztüláramló levegővel végbemegy; ed­dig nem is sikerült a víz ési levegő oly tö­kéletes kölcsönhatását elérni, mint a jelen találmány tárgyánál, minthogy a vlz az

Next

/
Thumbnails
Contents