68940. lajstromszámú szabadalom • Tolattyús vezérmű változtatható expanzióval

Megjelent 1916. évi április hó 21-én. MAGY. gfev KIR. SZABADALMI j Bj| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68940. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Tolattyús vezérmű változtatható expanzióval. TÓTH PÁL NYUG. MÁV. FŐMÉRNÖK ARADON. A bejelentés napja 1914 junius hó 8-ika. Az ismert expanziós vezérmüveknél | {Polonceau, Meyer stb.) az expanzió vál- j toztatását kettős tolattyú alkalmazásával ] érik el, mimellett az előbeömlést, elö- j kiömlést és a kompressziót a rendes kagy­lós tolattyúhoz hasonló allaptolattyú, az expanzió kezdetét pedig az alaptolattyún eltolható expanziós tolattyú vezérü. A találmány tárgya értelmében ugyan­ezen föladatot egyszerűbben oly módon oldjuk meg, hogy a külső födést változtat- | hatóvá tesszük. Ezen cél elérésére a kö­zönséges kagylós tolattyút két egymáshoz képest beállítható részre osztjuk, mely ré­szek mindegyikének külön beömlést és kiömlést adunk. Az ily módon kiképezett tolattyú, melynél külön expanziós to­lattyúra nincs szükség, excenter által moz­gatható és vele az expanziót tetszés szerint be lehet állítani. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező vezérmű egy foganatosítási alakjá­nak vázlatos hosszmetszetét mutatja. | A tolattyú két (a, al) részre van osztva, l mely részek mindegyikének külön-külön j (b, bl) beömlése és (c, cl) kiömlése van. j A ikét (a, al) tolattyúrészt a (d) tolattyú­rúd köti össze, mely a tolattyúrésznek megfelelő helyeken jobb- és balmenetű csavarmenetekkel van ellátva. A hajtás a tolattyúrúdra ható exceniterrel történik. Ha az (e) kézikereket az egyik vagy a másik irányba elforgatjuk, a tolattyúkat egymáshoz közleítjük vagy egymástól el­távolítjuk és így a külső födéslt változ­tatva, az expanzió szabályozását érhet­jük el. SZABADALMI IGÉNY. Tolattyús vezérmű változtatható expanzió­val, azáltal jellemezve, hogy a tolattyú két egymáshoz képest beállítható részre van osztva, melyek mindegyikének külön-külön beömlése és kiömlése van. (1 rajzlap melléklettel.) 7/UJLAS RESZVÉN1 TÁRSAS te NYOMDÁJA BUOAPM'tfc

Next

/
Thumbnails
Contents