68906. lajstromszámú szabadalom • Hevítőszerv termikus telefonok számára

Megjelent 1916, évi április hó 21 -én . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68906. szám. VII/j. OSZTÁLY Hevítöszerv thermikus teleionok számára. ELEKTROTECHNISCHE SPEZIALKONSTRUKTIONEN G. M. B. H. CÉG BERLIN-STEGLITZBEN. A bejelentés napja 1915 március hó 17-ike Elsőbbsége 1914 március hó 24-ike. Jelen találmány tárgya thermikus tele­fonok hevítőszervére vonatkozik, melynél a Wollaston-drótokból képezett hődrótok egy saválló szigetelőanyagból álló önt­vényben vannak elhelyezve, amely nem csupán a rendkívül finom hődrótok szük­séges kezelését és megmunkálását engedi meg, hanem egyszersmind a hődrótoknak hordozója gyanánt szolgál a telefonkészü­lékben. Habár az ily hevítőszervek szá­mára már a legkülönfélébb megoldásokat ajánlották, többek között olyanokat is, amelyeknél a hődrótok sugaras elrende­zéssel fekszenek a szigetelőtestben, mégis az ily hevítőszervek tömeggyártása a nagy­számú, kézzel végrehajtandó művelet kö­vetkeztében még mindig lényeges nehéz­ségekkel jár, amidőn is különösen azt kell tekintetbe venni, hogy minden egyes kéz­zel eszközlendő művelet a rendkívül vé­kony hődrótok megsérülésének veszélyét rejti magában. Jelen találmány tárgya a hevítőszerv oly szerkezetére vonatkozik, amelynél ezen hátrányok elkerültetnek. A talál­mány szerint á 249192. sz. német szaba­dalmi leírás 4. ábrájában föltüntetett el­rendezésből indulunk ki, melynél a hő-i drótok sugarasan vannak elrendezve egy j előre elkészített szigetelőtömbben vagy önt­l vényben. A találmány szerint oly szige­j telőtömböt alkalmazunk, mely közepén i nyílással és kerületén a hődrótok számá­nak megfelelő számú finom furattal van ellátva. Az egy köteggé összecsavart, meg­felelő hosszúságú Wollaston-drótokat a ! szigetelőtömbök központi nyílásán keresz­j tül dugjuk és csomó, vagy más ütköző segélyével biztosítjuk kihúzás ellen, míg a drótoknak kiálló fölső részéit a tömb fölső oldalán sngarasan szóthajlítjuk és egyenként fűzzük keresztül lefelé a szige­telő tömb kerületén alkalmazott nyíláso­kon át, mire végeiket önmagában véve is­mert módon egy közös fémfoglalattal köt­jük össze. Ezen fémfoglalat a szigetelő­tömb peremén túl áll úgy, hogy csupán megömlesztett forraszba kell a munka­darabot bemártani, hogy a Wollaston­drótok végei a fémfoglalattal egyesíttes­senek. A fémfogl^lat ekkor az egyik áram­hozzávezetősarkot, a tömb közepén fekvő csomó vagy ütköző pedig a másik sarkot képezi. Ha a központi nyílás fölső torko­latát mélyebben rendezzük el, mint a szi­! getelő tömb széle, úgy a sugarasan elren-

Next

/
Thumbnails
Contents