68882. lajstromszámú szabadalom • Mágneses padlófényesítő és porszívó

Megjelent 1916. évi április hó 11-én. MAGY. gftg, KIR. SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68882. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Mágneses padlófényesítő és porszívó. AMBRUS JÓZSEF MŰSZERÉSZ ALBERTFALVÁN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 20-ika. A házi munkák közül a padlófényesítés, súrolás és a lakás portalanítása a legkel­lemetlenebb, mert sok időt igényel, fá­radságos és amellett ezen munkát végző egyén lába és légzőszervei a túlerőltetés­től előbb-utóbb megbetegednek. Ezen kel­lemetlenség elhárítására már többféle gép­üzemű készüléket javasoltak, azonban egyik sem talált fogyasztóra, részben azért, mert kezelésükhöz szakember szük­séges, másrészt azért, mert előállításuk költséges és így eladási áruk is oly magas volt, de üzemköltségei is, hogy főleg kisebb háztartások részére számításba sem jöhetnek. Jelen találmány mindezen hátrányokat kiküszöböli, minthogy kezeléséhez szak­képzettség nem szükséges, előállításának költségei csekélyek úgy, hogy bármely cselédleányra is nyugodtan rá lehet bízni és üzemköltségei is minimálisaik. Előnye továbbá a találmánynak az is, hogy nemcsak padlókefélésre és porszí­vásra, hanem csekély változtatással gya­lulésra, súrolásra is alkalmazható. A találmány léníyege abban áll, hogy villamos vezetékbe iktatott lágyvas mág­ues vagy mágnesek mágneses mező­jében áramszaggató van elrendezve, mely gyaluló, vagy súroló elemekkel, avagy dugattyúval, dugattyúkkal, exhaustorral, fényesítő kefével vagy kefékkel vagy hasonlóval emeltyűk, rudak vagy más áttételi elemek révén van összekötve úgy, hogy az áramszaggató a villamos áram hatása alatt a keféket ide-oda mozgatja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két példaképem kiviteli alakja váz­latosan van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik kiviteli alak függélyes hosszmetszete, a 2. ábra egy második kiviteli alak függé­lyes hosszmetszete, a 3. ábra ennek vízszintes hosszmetszete és a 4. ábra ennek elölnézete. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál (1) deszkára (2) tok van erősítve, melyben (3) lágy vas mágnesek vannak elrendezve. Az (1) deszka aljára (10) rudak vannak erősítve, melyeket (19) heveder köt össze egymással. A (19) hevederen (16) vezető­csap van megerősítve, melyen a villamos vezeték egyik sarkát képező (18) gyűrű helytállóan és a vezeték másik, sarkát ké­pező, a rajzon nem ábrázolt rúgó által állandóan fölfelé szorított (1*5) gyűrű la­zán van elrendezve. A (16) csap végén

Next

/
Thumbnails
Contents