68840. lajstromszámú szabadalom • Töltőgép töltényhevederekhez

Megjelent 1916. évi március lió 31-éa. MAGY. KIR. SZABADALMI Km HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68840. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Töltőgép töltényhevederekhez. DIENING LUDWJG WILHELM KERESKEDŐ, WESTER PETRUS MÉRNÖK BERLINBEN, VAN DETH PETRUS JOHANNES KERESKEDŐ ÉS VON MÜNCHING CHRISTIAN LEONARDUS DÁVID MÉRNÖK AMSTERDAMBAN. A bejelentés napja 1914 május hó 1-je Elsőbbsége 1913 májas hó 2-ika. A találmány tárgya töltőgép hevede­reknek töltényekkel való önműködő megtöltésére. A találmány újsága abban áll, hogy a gép a heveder tovább vezeté­sénél a heveder mindkét _szalagját a me­revítő lemezek, varratok és máseffélék segélyével képezett összeköttetési helyek között folytatólagosan szétterpeszti, mint­hogy az előremozgatott hevedert időkö­zönkint fogvatartja és a heveder zsebnyí­lásainak megfelelően visszamozgatja úgv. hogy a töltények egymásután a heveder zsebnyílásaiba szoríthatók. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő gép egy foganatosítási alakja példa­képpen vázlatosan van föltüntetve. Az 1. és 2. ábra oldalnézetben és fölülné­zetben a gép azon foganatosítási alakját ábrázolja, amely olyan hevederek tölté­sére alkalmas, amelynek zsebjei haránt varratok, előnyösen tüzőöltések útján ké­peztetnek. A találmány tárgyát tevő gépnél a to­vábbító szerkezet a hornyolt (KI) és (KII) dobokból áll, amelyek egymásfölött vannak elrendezve. A (KI) és (KII) do­bok akként vannak hornyolva, hogy a hornyolás folytán keletkezett fogak együttműködnek és az azok között lévő üregek oly nagyok, hogy a töltény és az ezt körülvevő hevederrész azokba ponto­san beleillik. Ezen oknál fogva az üregek méretei a töltény méretei szerint vannak megválasztva úgy, hogy a fogaik a mellső oldalion egymástól távolabbra fekszenek, m i it a hátsó oldalon. Az alsó (KII) dob az (I) tengelyre van ékelve, amely másik végén az (a) csillag­kereket hordja. Ezen kerék csúcsainak száma megegyezik a (KI) és (KII) dobok fogszámával. Ha a (V) lendítőkereket balra forgat­juk, akkor a (K, K) kúpkerékpár a füg­gélyes (II) tengelyt ugyanazon sebesség­gel forgatja, miközben a (II) tengelyre ékelt (c) bütyök az (a) csillagkerék egyik fogába ütközik és azt egy darabon magá­val viszi. A továbbítószerkezeit dobjai en­nek folytán szintén elforognak. Ha már most az (a) kerék által megtett út vagy

Next

/
Thumbnails
Contents