68835. lajstromszámú szabadalom • Időszakos megvilágítóberendezés

Megjelent 1916. évi március hó 31-éii. MAGY. KIR. SZABADALiMI jÉ® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68835. szám. VII h. OSZTÁLY. Időszakos megvilágító berendezés. BACHNER ALEXANDER KERESKEDŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1914 március hó 30-ika. Elsőbbsége 1913 junius hó 25-ike. Jelen találmány tárgyát egy oly villa­mos világítási berendezés képezi, mely­nek segítségével egy bizonyos idő alatt egy izzólámpát áram alatt tarthatunk, oly módon, hogy a meghatározott idő eltelté­vel a villamos világítás is önműködően kialszik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egj' példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben s a 3. ábrán hátulról nézve. Az (a) alaplapon egy ismert szerkezetű (b) időmérő van elrendezve, melynek ki­es beiktatására a szintén ismert elrende­zésű (c) bekapcsoló szolgál. Ez utóbbi a (cl) lánc és (e) fogantyú segítségével lefelé huzatik, ha az időmérőt be akarjuk kap­csolni. Az (a) alaplapon van még a (w) ernyővel ellátott (v) izzólámpa egy tartó­karral fölerősítve. Az (a) alaplapon elhelyezett (b) óramű (f) tengelyén a (g) korong van fölerő­sítve, mely egy helyen a (h) szigetelőtest­tel van ellátva. Az (i) csúszókomaktus ezen (g) korong fölött .síklik s össze van kötve az (a) alaplap hátulsó oldalán föl­| felé vezető (k) vezetődróttal, mely viszont I az alaplap mellső oldalán elrendezett (n) I laprugóval áll összeköttetésben. Ez utóbbi mellett egy másik (o) laprúgó van elhe­lyezve, mely az alaplap háta mögött veze­tett (p) vezetődróttal van összekötve, mely utóbbi viszont az izzólámpa (q) vezetődrótjához csatlakozik. Az izzólámpa másik (r) vezetődrótja viszont az alaplap háta mögött fölerősített (m) dróttal van összekötve, mely egy a (g) koronggal ve­zető összeköttetésben levő helytálló (x) korongnak (1) pontjához van kötve. Az (n) és (o) laprugók a (t) áramlor­rással vannak összekötve, mely az (a) alaplap mellső oldalán az (s) taríőkap­csokkal van rögzítve. . A szerkezet nyugalmi helyzetében az (i) kontaktus a (g) korong (h) szigetelő­darabján fekszik úgy, hogy az áramkör meg van szakítva. Ha az (e) fogantyút le­felé húzzuk, akkor egy ismert (az ábrán föl nem tüntetett) szerkezet segítségével az (f) tengely és így a (g) korong is for­gásba jön és pedig az elforgás annál na­gyobb, minél mélyebben húzzuk le az (e) fogantyút. Ha azután ez utóbbit szaba­don engedjük, akkor az óraszerkezet be-

Next

/
Thumbnails
Contents