68813. lajstromszámú szabadalom • Dörzstárcás csavarsajtó

Megjelent 1916. évi március hó 34-én. MAGY. KIR. SZABADALMI llm HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68818. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Dörzstárcsás csavarsajtó. ERSTE BRÜNNER MASCHINEN-FABRIKS-GESELLSCHAFT CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1914 október hó 21-ike. Dörzstárcsa csavarsajtóknál a száncsa­varorsón ülő föl- és lemozgó lendkerék és a fölemelést eszközlő dörzstárcsa közti érintkezési pont sugara a lendkerék emel­kedésével változik, ami tudvalevőleg hát­ránnyal járt; ezt a hátrányt azáltal igye­keztek kiküszöbölni, hogy a lendkereket égy a dörzstárcsák által hajtott dörzske­rékkel a forgás értelmében összekap­csolták. A lendkerék a csavarorsóval föl- és le­ment és a dörzskerék a dörzstárcsákat állandóan ugyanazon sugáron érintette. A fölfelé haladó lendkeréknek fölsö hely­zetében való lefékezése céljából a lend­kerék továbbá egy fékkoszorúval van a forgás értelmében összekötve, amelynek kerületéhez a fölfelé való löket végénél egy fékezőeszköz szoríttatik, mely eszközt a szán kormányozza. A dörzstárcsáknak kúpalakban való ki­képzése által, továbbá ezen tárcsák kerü­leti sebességét a lendkerék forgási sebes­ségével tették egyenlővé, azon célból, hogy energiaveszteségek elkerültessenek. Jelen találmány tárgya már most oly dörzstárcsás csavarsajtó, melynél a dörzs­tárcsák kerületi sebességének a lendkerék forgási sebességével való egyenlővététele sík dörzstárcsák segélyével van megoldva a fölső helyzetébe ért lendekerék légnyo­mással vagy hydraulikus nyomással az önműködő lefutás ellen biztosítva van. Ezen célra a sajtócsavarral szilárdan ösz­szekötött lendkerék két különböző átmé­rőjű dörzstárcsa között van elrendezve, melyek közül a szán lemozgását eszközlő tárcsa ezen mozgás kezdetén ismert mó­don kis átmérővel jut működésre, míg a szán fölemelésére egy kisebb dörzstárcsa egy második dörzstárcsával áll kapcso­latban és ez utóbbival együtt eltolható úgy, hogy a szán fölemelkedésénél elő­ször ezen második dörzstárcsa és pedig állandóan növekedő sügárral és a föl­emelkedés vége felé a vele kapcsolatban álló dörzstárcsa és pedig csökkenő sugár jut működésbe. A csatolt rajzokon egy ilyen csavaros sajtó egy példaképem kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a sajtó oldal­nézete, a 2. ábra függélyes metszete és a 3. ábra fölülnézete; a 4. és 5. ábrák ezen csavaros sajtónál alkalmazott pneumati­kus illetve hydraulikus fék nagyobb lép­tékben rajzolt metszetei.

Next

/
Thumbnails
Contents