68796. lajstromszámú szabadalom • Vasúti talpgerenda

Megjelent 1916. évi március hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68796. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Vasúti talpgerenda. MORGAN WILLIAM HENRY GYÁROS ALLIANCEBEN. Az 59729. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1911 december hó 13-ika és elsőbbsége 1911 m&rcias hó 18-ika. Jelen találmány az 59729. számú sza­badalom tárgyát képeaő vasúti talp­gerenda további kiképzésére vonatkozik. A mellékelt rajzon az 1. ábrán a jelen találmány szerinti talpgerenda egyik foganatosítási alakja fölölnézetben, a 2. és 3. ábrán pedig az 1. ábra x—x, illetve y—y vonala szerint vett metszetek láthatók. A szóban forgó vasúti talpgerenda, mely célszerűen egy régi sindarabból, de épúgy új anyagból is előállítható, alsó talpból vagy karimából, sinderékből és sinfejből vagy fölső karimából áll és ha egy darab vasúti sinből van előállítva, «z utóbbi (1) talpa a talpgerenda fejét képezi, míg a fölhasznált sindarab fejét egészben vagy csak részben szélesre nyomjuk, illetve a (2) sinderék mindkét oldalához oldalt kiszélesítjük úgy, hogy az ily módon képezett (3) gerendatalp helyenként szélesebb, mint a talpgerenda feje. Az ily módon alakított talpgerenda két (4) végrészlete párhuzamos síkokban van lehajlítva, hogy a futósinek számára fölfekvéseket alkossanak és a legszélsőbb (5) végek magukban véve a sineket alá­támasztó talpgerendarészekhez ismét de­rékszögben kifelé vannak hajlítva úgy, hogy kétoldalt a talpgerendákon nyugvó sineken át kinyúlnak és ezáltal a talp­gerendák billenését megakadályozzák. Ha a talpgerenda egy sindarabból állíttatik elő, ajánlatos mindenek előtt az egész sinfejet a sinderék mindkét oldala felé annyira kiszélesíteni, hogy az előállí­tandó talpgerenda teljes hosszára a sin­talppal egy szélességre legyen hozva, mire az ilymódon kiszélesített, a talp­gerenda talpát képező sinfejet úgy a talpgerendának (6) könyökhajlatok kö­zött lévő helyein, mint annak végrészein még jobban kiszélesítjük, hogy ezáltal a könyökhajlatok között nagyobbított ágya­zási fölületet biztosítsunk. Miután a talp­gerenda alsó karimáját vagy talpát ké­pező sinfej a megadott módon kiszéle­síttetett, az ily módon nyert talpgerenda­részt hajlítás útján a föltüntetett vagy más alkalmas alakra hozzuk és ily mó­don oly talpgerendát alkotunk, melynek fölső és alsó karimái a (6) hajlatokon vagy könyökökön — mint az a 2. ábrá­ból kitűnik — közel egyenlő szélességgel bírnak, míg a talpgerenda ezen említett

Next

/
Thumbnails
Contents