68767. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés több anyagrétegből álló műpalalemez előállítására

__ Megjelent 1916. évi március hó 22-én. . MAGY. ^ KIR. -SZABADALMI. jHw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68767. szám. xn/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés több anyagrétegből álló műpalalemez előállítására. DR ING. PEISELER GOTTLIEB MÉRNÖK LEIPZIGBEN. * A bejelentés napja 1913 augusztus hó 11-ike. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 20-ika. Jelen találmányom tárgya eljárás és be­rendezés több rétegből összetett műpala­lemezek előállítására. Ilyen több rétegből összetett lemezek, közönséges műkövekként ismeretesek és különösen akkor készíttetnek, mikor ke­vésbbé igénybevett rétegeknek olcsó anyag­ból való előállításáról van szó. Ezen, közönséges műköveknél ismeretes rétegelrendezés az anyag sajátossága miatt műpalalemezekre egyszerűen át nem vihető. Bár a műpalalemezek előállításánál is is­meretesek oly eljárások, melyeknél a leme­zek több anyagrétegből állanak, az anyag­rétegek azonban ezen esetben vagy a ke­verékek egyes alkatrészei, vagy pedig igen vékony, egymásután keletkező, a kéreg­papiros készítőgépen előállított, egymással egyenlő rétegekről van ott szó, melyek már víztelenített állapotban tétetnek össze. Égészen eltekintve attól, hogy ezen em­lített eljárások igen időrablók, majdnem teljesen hasznavehetetlenek azon esetben, ha különféle anyagrétegekből kell a mű­palalemezeket előállítani, amint ez a közön­séges műköveknél ismeretes. Jelen találmányom tárgya oly eljárás, melynél az anyagrétegek magukban véve már kész keverékekből egyidejűleg képez­tetnek, mindjárt összetétetnek, majd kö­zösen vízteleníttetnek és sajtoltatnak. Vastagabb, belső töltőrétegekkel ellátott, nagyobb szilárdsággal biró lemezek előállí­tása céljából a külső rétegek, a jelen talál­mány szerint, a belső rétegek között helyen­ként egymással összeköttetnek. A keverékek különálló keveréktartályok­ban ismert módon összekavartatnak és aztán legelőnyösebben hasítékszerű kiömlőnyílá­sokból kifolyva, rögtön a kiömlési helyen összevezettetnek. A lemezek ily módon az érintkezési helyen puha, pépszerű állapbt­ban vannak úgy, hogy az ezután következő sajtoláskor a rétegeknek benső összekötte­tése biztosítva van. Ezen rétegeknek már a hasítékokból való kivezetés közben tör­ténő elővíztelenítése céljából, a találmány tárgyát képező eljárást úgy foganatosítjuk, hogy a külső anyagrétegek egymással ellen­kező irányban forgó szitadobokon egyidejű­leg képeztetnek és aztán a dobokon ma­gukon összetétetnek. Ily szitadobok maguk­ban véve már ismeretesek, ezek azonban a papiros-, vagy kéregpapiros-készítő gépek szitadobjaihoz hasonlóan működnek, amény­nyiben az anyagot alulról vályúból vesfcik. Ily módon csak vékony rétegeket lehet elő­állítani, melyek kettesével egyesítve hasá-

Next

/
Thumbnails
Contents