68750. lajstromszámú szabadalom • Gyorsforralószerkezet s hozzávaló forralóanyag

Megjelent 1916. évi március hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68750. szám. "/h. OSZTÁLY­Gyorsforralószerkezet s hozzávaló forraló anyag. DR NAGY LAJOS CS. ÉS KIR. KADETT BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 november hó 26-ika. Az általam föltalált gyorsforraló és forraló anyag célja: a lehető legegyszerűbb, leg­kisebb helyet elfoglaló és legolcsóbban elő­állítható eszközökkel végezni el a fölforralás műveletét. Ezen általános cél mellett külö­nösen azon speciális eredményt is biztosí­tani kívántam, hogy a közismert (s különö­sen a folyó háborúban is nagy szerephez jutott) konzerveket egy szál gyufa révén mindenki bármely körülmények között (tehát pl. a katona a lövészárokban, a turista a glecsereken) íölforralhassa. Az ezen cél megvalósítására eddig is­mertté vált szerkezetek és anyagok ugyanis részben túlságosan bonyolultak, drágák és terjedelmesek, részben pedig a teljes forraló hatás elérésére alkalmatlanok voltak. I. Az általam föltalált gyorsforraló szer­kezet egy fenéklapból és arra merőlegesen erősített, önmagába visszatérő oldalfalból áll. Ugy a fenéklap mint az oldalfal bár­mely nem gyúlékony anyagból, legcélsze­rűbben vasbádogból vagy fehérbádogból állítható elő. A fenéklap alakja tetszőleges ; legcélszerűbb a köralak, amely esetben az egész készülék mint egy födetlen henger jelentkezik. Az oldalfal alsó kerületének alakja a fenéklap alakjához alkalmazkodjék, az oldalfal fölső éle az alsóval párhuzamos legyen. Az oldalfalnak a fenéklaphoz való erősí­tése (forrasztással vagy más módon) akár akként történhetik, hogy az oldalfal alsó széle körülveszi a fenéklap kerületét, akár akként, hogy az oldalfal a fenéklapra reá van illesztve. A fenéklap nagysága attól függ, hogy mily nagyságú edény fölmelegítésére kíván­juk a forralót használni. Az oldalfal magassága azon maximális kaloriamennyiségtől függ, amelyet a forraló­szerkezet működésbe hozása által el akarunk érni, azaz attól, hogy mily mennyiségű forralóanyaggal kívánjuk azt megtölthetni. A szokásos konzervdobozok tartalmának fölforralására (alkoholgelatin alkalmazása mellett) 30 hidegfok mellett circa 14 mm. magasságú s a konzervdoboz fenéklapjával azonos keresztmetszetű forralószerkezet szük­séges, amely esetben tehát az oldalfal n;int a fenéklapra merőlegesen reáerősített, ön­magába visszatérő cea 14 mm. magasságú szalag jelentkezik. Az oldalfal sűrű nyílásokkal van ellátva. Célszerű, ha a nyílások kerek alakúak, az oldalfal magasságánál 2—3 mm.-rel kisebb (legfeljebb azonban 17—18 mm.) átmérővel, bírnak s egymástól egyenlő távolságra (a szomszédos nyílások kerületei közt 1—2 mm. közzel) alkalmaztatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents