68735. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék tejnek és más folyadékoknak porosított anyagoknak, festékeknek és hasonlóknak szárítására

Megjelent 1916. évi március hó 9-én. _ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68785. szám. lV/i. OSZTÁLY. Eljárás és készülék tejnek és más folyadékoknak, porított anyagoknak, festékek­nek és hasonlóknak szárítására. TÖPFER MAX NAGYBÉRLŐ LIPCSE/M GROSSZSCHOCHERBEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 31-ike. A találmány tárgya eljárás és készülék tejnek és más folyadékoknak, porított anya­goknak, festékeknek b hasonlóknak szárítá­sára és azt célozza, hogy az említett anya­gokat csaknem közönséges hőmérséken rögtönösen megszárítsuk olykép, hogy a szárítandó folyadékot köd alakjában egy szárítóíérbe vezetjük, ott az ebben mozgás­ban tartott levegő segélyével nedvesség­tartalmától megszabadítjuk, amikor is a folyadékban foglalt szilárd anyagrészecskék rendkívül finom por alakjában a szárítótér fenekén összegyűlnek és onnan alkalmas módon eltávolíthatók. Ezen cél elérése a folyékony anyagot a találmány szerint a bő szárítótérnek egy magasan fekvő helyén vezetjük be egy szé­lesen szóró porlasztón keresztül olykép, hogy a lehetőleg zárt porlasztott réteg a tér'fölső részét csaknem teljes szélességé­ben töltse ki ós így az egész mozgásba hozott levegő kényszerülve legyen érint­kezésbe jutni a szétporlasztott folyadékkal. A folyamat lényeges jellemzője az, hogy a szárítótér a szárítandó folyadékot finoman porított állapotban úgy veszi föl, hogy a porítósugár seholsem érintkezik szilárd fölü­lettel, hanem az egyes porrészecskék pori­tási repülőpályájukat akadálytalanul írhat­ják le, s ilykép a tulajdonképeni szárítási folyamat alatt a száritóközeggel körülvéve szabadon lebegnek és könnyen s gyorsan leadják nedvességüket a szárítóközegnek. Maga a szárítóközeg (p. o. levegő), a me­lyet folytonosan keresztülvezetünk a téren, ha érzékeny és különlegesen kezelendő anyagokról van szó, sterilizálható, filtrál­ható, nedvességétől megfosztható, melegít­hető, hűthető, ozonizálható stb., tehát a szárítási folyamattal egyidejűleg az anya­gok egyéb különleges kezelése is végre­hajtható. A mellékelt rajzon az eljárás kivitelére való készülékek néhány kiviteli alakja van példaképen föltüntetve. Az 1. ábra egy kiviteli alaknak középen vett hosszanti metszete, a 2. ábra pedig az 1. ábra A—A vonala szerint vett metszet. Az (1) szárítótérbe a szárítandó folya­dékot a (2) tartányból vezetjük be. (3) jelzi a magában véve ismert, ferdén vagy függélyesen, hullámosan vagy simán elren­dezett csörgedeztető falat, amelynek egész szélességében a folyadékot vékony réteg­ben lefelé vezetjük. (4) a csörgedeztető

Next

/
Thumbnails
Contents