68725. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kapcsolási berendezés a mozdonykocsi rendszer szerinti szerkesztett járművek számára

Me&jelent 1922. évi március hó 24-én. MAGYAR KIRÁLYI vg SZABADALMIT BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS (>8725. szám. XIX b. OSZTÁLY. Rugalmas kapcsolási berendezés a mozdonykocsi-rendszer szerint szerkesztett járművek számára. riifixísciif mktallwaarkx- und masciiixfxfabrik cég i ) ü ssí; i ,do r i--1) i:h i:x do r fb ax. A bejelentés napja 1914 da c ember hó 10-ike. Elsőbbsége 1914 julius hó 1-je ,\ jelen 1 aIáImány rn1 ní;i: kapcsolási ! berendezésekre vonat közik mozdony kocsi i'ciii !>zer s/i ‘fi 111 szerkesztett járművek >zámara. mely berendezések nz i-'mert ily berendezések ke! szemben azáltal tűnnek ki. hogy azoknál a mozdony horognak ágyazásara szolgáló vonorudnak eltolásá­nál a kapcsolási berendezésnek rugója hatástalanná válik és így a mozdonyhorog is szabaddá tétel ik oly cóllx’*!. hogy a járműveket, 11st'\u' ha a kocsirúd ferdén is áll a jármű tengelyéhez. ki lehessen egy­másból kapcsolni. A mellékelt rajzban ezen kapcsolási be­rendezésnek egy foganatosíiási alakja van Tölt ¡intetve. Az 3. ábra a berendezésnek oldalnézete, részben metszete azon állásban, amelyben a ráíró íi kikapcsolást nem engedi meg, a 2. ábra a berendezésnek oldalnézete azon állásban, amelyben a rúgó a kikap­csolást megengedi. Az (a) mozdonyhorog (1. ábra) a. (b) csap segélyével csuklósán van a (c) vonó­rúddal összekötve. melyen az előzetesen megfeszített ((1) rúgót magába záró (e! persely lazán eltólhalóan van fölhúzva. A (cl vonórndon, az (!') csaj) körül el forgat - hatóan. a tg) emeltyű van akként ágyazva, hogy az emeltyűnek elforgatá­sánál annak széles, excentert képező wi) karja a vonórndat hosszirányban eltolja úgy, hogy ez a mozdonyhorgot <i) tá­­maszíófölületéről eltávolítja (2. ábrái. Kkkor az (a) vonóhorog nagyobb mozgási szabadságot kap, mely lehetővé t<\szi, hogy a kikapcsolást akkor is elvégezzük, ha a járműnek részei szög alatt állanak egymáshoz. Hogy az excentert képező (1>) emeltyűkar, beállított helyzetében, elre­­texzeltessék, az enieltyűne'í forgási csapja oly helyzetben van elrendezve, hogy a vágónak vonóereje az önkényes elfordu­lást meggátolja. Szabadalmi igény: Rugalmas kapcsolási berendezés a moz­dony kocsiberendezés szerint szerkesztett

Next

/
Thumbnails
Contents