68709. lajstromszámú szabadalom • Elreteszelőszerkezet mindennemű fűtőkészülékek biztonsági gázszelepeihez

Megjelent 1916. évi március hó 4-én. ' MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL 6Ö709. szám. Il/b. OSZTÁLY. Elreteszelő szerkezet mindennemű, fűtőkészülékek biztonsági gázszelepeihez. FRÍEbR. SIEMENS, FABRIK K. K. PRIV. BELEUCHTUNGS- UND HÉIZ­APPARATE CÉG BÉCSBEN, MINT A VEREÍNIGTE JAEGER, ROTHE UND SIEMENS-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT LIPCSEI CÉG JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1915 májas hó 4-ike. Elsőbbsége 1914 április hó 21-ike. A jelen találmány mindennemű fűtő­készülékek biztonsági gázszelepeihez való elreteszelő szerkezetre vonatkozik és lénye­gileg abból áll, hogy ez a szerkezet a csaptárcsából lefelé rugalmasan kinyúló ütköző pecekből és megemelhető rúddal ellátott, a gyujtóláng melege által befo­lyásolt kiterjeszkedő test által mozgatott, vezérlő emelőből úgy van összetéve, bogy csak a gyujtóláng égő állapotában követ­kezhetik be a retesz fölszabadulása és csak ezután nyitbaló a főlánghoz vezető gázvezeték. Emellett a csapretcsz fölszabadítását végző vezérlő emelő szabad végén a gyújtóláng előtt fekvő fölfogólemez vagy efféle oly módon van elrendezve, hogy ez a lemez a gyújtólángot, gyors főiheví­tés céljából, mindenekelőtt az említett vezérlő emelőt mozgató kiterjeszkedő testhez vezeti és csak a vezérlő emelővel együtt ekkor történő megemelkedésével engedi meg a gyújtólángnak a főláng meggyújtása céljából való szabad előre csapását. Ezzel a fölfogólemezzel összeköttetés­ben, a szeleptokon, egy gyújtóberendezés, pl. cervas-szakítószerkezet lehet elren­dezve a gyújtó lángcsövecskéhez viszo­nyítva olyan helyzetben, hogy a kezdet­ben ebből a csövecskéből kiáramló és a fölfogólemez által félre terelt gázt a szakítási szikra biztosan azonnal meg­gyújtsa. A jelen elrendezéssel a fűtőkészülékek gázvezetékéhez való, valamennyi köve­telménynek jól megfelelő biztonsági szele­pet kapunk, amennyiben ugyanis ennel a szelepnél lehetetlen a főlánghoz való gáz­vezetést megiadítani anélkül, hogy előbb a gyujtólánghoz való gázjutást megindí­tottuk és e lángot meggyújtottuk volna és hogy az égő gyújtóláng csak akkor csaphat teljes hosszúságában a lángzó­hoz, ha az ehhez való gázvezelés meg­indítása lehetővé van téve. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy foganatosítási példája van bemutatva, és pedig: az 1. ábrán függélyes metszetben, a

Next

/
Thumbnails
Contents