68705. lajstromszámú szabadalom • Acetylénfejlesztő

Megjelent 1916. évi március hó 4-én. ' MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68705. szám. II/®. OSZTÁLY. Acetilénfejlesztő. LICHT INDUSTRIE GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1915 február hó 23-ika. Elsőbbsége 1914 május hó 7-ike. Az eddigelé forgalomban lévő kis gáz­mennyiségek előállítására való acetylen­gázfejlesztőknek az a hátránya volt, hogy az elgázosító anyag tovaragadott mole­kuláris kicsiny részecskéi a szfík csőve­zetékbe jutottak és azt eltömték. A gáz is mindama vegyi tisztátlanságokat tar­talmazza, melyek a nyersanyagban fog­laltatnak. Jelen találmány tárgya oly acetylen­gázfejleszlő, mely preparált karbidtestek elgázosítására van berendezve és mely­nek közönséges karbid földolgozására való alkalmazása egy másik anyagtar­tány alkalmazása folytán leggyorsabbak lehetséges. A karbidtestek elgázosítására való gázfejlesztő, mely a csatolt rajz 1. ábráján példaképeni kiviteli alakban van föltüntetve, az (1) víztarfányból áll, mely­ben a (2) betét van elhelyezve; utóbbi belsejében a lyukasztott bádogból előál­lítóit (3) karbidtartány van megerősítve. A (2) betét fölső részében a mechanikus (6) tiszti ló foglaltatik, mely fölött a vegyi (7) tisztító van elrendezve, mely fölváltva elrendezett lószőr, fagyapot stb. rétegek­kel és egy vegyi tisztítóanyaggal van ellátva. A mechanikus (6) tisztítóban lévő víz­szín a (8) túlfolyónyílás által önműkö­dően üzemképes magasságban tartatik. A (2) betét alsó részében a (9) iszapfogó foglal helyet, melynek a feneke a (10) rű­gós kengyellel a (11) pecken van meg­erősítve. A (9) iszapfogó, melynek tete­jén a (3) karbidtartány szilárdan van föl­erősítve, a (2) betétlel oldható kapcso­latban áll, mely célra a (2) betét külső részén egy (5) orr van megerősítve, míg a (9) iszapfogó (28') fülein a rugalmas (4) kengyel forgathatóan van beakasztva. A (4) kengyel úgy van méretezve, hogy a rajzon föltüntelett helyzetben a (2) betét­hengert a (9) iszapfogóhoz szorítja; a (4) kengyelnek oldalirányban való szorítása által ezen kengyel az (5) orról lecsúsztat­ható. Ha valamely oknál fogva a gázfej­lesztőben a gáznyomás túlmagas lesz, akkor a víz az (1) tartányban egészen a (21) kompenzációs térig, illetve a töltő­csavarig emelkedik és a (12) cső segé­lyével az (1) víztartány fenekén át elve­zettetik, mely cső egyúttal a külléggel való közlekedést is létesíti. A (2) betét­nek az (1) vízlartányban való tömítése ismert módon csavarokkal eszközöltetik, a gázelvezetés pedig a (2) betét fölső ré­szén lévő (16) csapon át történik.

Next

/
Thumbnails
Contents