68695. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektroosmotikus folyamatok véghezvitelére

Megjelent 1916. évi február hó 29-én. MAGY. Jjg^ KIR SZABADALMI ifij ? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68695. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés elektroosmotikus folyamatok véghezvitelére. GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRO-OSMOSE CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1913 november hó 7-ike. Elsőbbsége 1913 julius hó 21-ike. Suspensiokból a dispersoidok kiválasz- | tására tudvalevőleg az elektroosmotikus eljárás használható, melynél a dispers fázist vándorlással, teljesen vagy részben, az egyik elektródához juttatjuk éa azon lerakódni engedjük. Az e célra szolgáló szerkezet «osmosegép» név alatt ismere­tes. E gépnél célszerűen hengeres alakú anódát perforált katóda vesz körül, me­lyen keresztül a suspensiót az anóda felé hajijuk. A hatás alkalmas eleldrolyt hozzá­adásával fokozható. Ekkor a suspensió bizonyos előjelű kolloidális alkatrészei, a körülmények szerint többé-kevésbé szilárd rétegben, az anódán lecsapódnak és onnan mechanikusan leszedhetők, míg az indif- > ferens és az ellenkezően töltött alkatré­szek visszamaradnak. Azt tapasztaltuk már most, hogy az elektroosmotikus folyamatot hatályossá­gában jelentékenyen fokozhatjuk azáltal, hogy a suspensiónak alkalmat adunk arra, hogy az anóda felé való áramlásakor az anódafölülethez viszonyítva lehetőleg nagy katódafölülelet súroljon úgy, hogy a sus­pensió lehetőleg hosszú úton tétessék ki a katódahatásnak és ezáltal erősebb frak­cionális történjék. Ezt különböző módon érhetjük el. Lehet pl. a katódát számos, az anóda felé nyi­tott csőből, kamrából vagy hasonlóból összetenni, bordás testek alakjában, vagy lamellaszerűen kiképezni stb., mely ese­tekben a suspensió árama kaiódafölüle­tekkel határolt egyes áramokra fölbontva jelentkezik. Lamellaalakúan kiképzett katóda van a mellékelt rajzon bemutatva. A célsze­rűen hengeralakú, forgó anódát (1) jelöli. Az elektromos áramot ezen anódához a (2) vezetéken át vezetjük. A katódát (3) jelöli. Ehhez az áram a (4) vezetéken át jut. A (3) katóda a 2. ábrán, mely az 1. ábrát keresztmetszetben tünteti föl, újból ; ki van rajzolva és az oldalgyűrűkkel együtt 5-tel van jelölve. Amint az a 3. ábrán látható, a (3, 5) katóda egyes (6) lamellákból áll, melyek 7 szögekre (4. ábra) úgy vannak föltűzve, hogy az (1) anódával szemben, csupa keskeny, a fém­lamellákból, mint falakból alkotott kam­rákat képeznek. A suspensiót már most e kamrákon át vezetjük az (1) anódához. A suspensiónak a katódán keresztül az anódához való vezetése emellett célsze­rűen kavarok segélyével történik, aminők az 1. és 2. ábrákon 8-cal vannak jelölve. A (8) kavarok forgási irányát a körív-

Next

/
Thumbnails
Contents