68680. lajstromszámú szabadalom • Önműködő regisztráló mérőléc hosszmérésekhez

Megjelent 1916. évi február hé 89-én. ___ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68680. szám. vil/a. OSZTÁLY Önműködően regisztráló mérőléc hosszmérésekhez. APR1L BART0L0ME, GEOMETER RAGAZBAN. A bejelentés napja 1915 január hó 18-ika. Elsőbbsége 1914 január hó 21-ike. A találmány tárgya mérőléc hosszmé­résekhez, amelynél a léccel lemért távol­ságok önműködően regisztráltatnak. A rajz 1—4. ábráin a találmány tár­gyának egy kiviteli példája van föltün­tetve, és pedig az 1. és 2. ábra a léc két különböző né­zetét mutatja, míg a 3. és 4. ábrán a léc különböző met­szetei, az utóbbi ábrán részleges nézet­ben látható. Az (1) mérőléc belsejében egy hossz­irányban elrendezett végnélküli (2) mérő­szalag loglal helyet, amely a (3, 4) vezető­görgőkön vezettetik. A (2) mérőszalagon lévő számok az (5) ablakokon keresztül olvashatók le. Az egyik (4) vezetőgörgőn, amely a (6) ten­gellyel szilárdan összefügg, egy (7) ki­lincskerék van elrendezve (3. és 4 ábra), amellyel a rúgóhatás alatt álló (8) kilincs kapcsolódik. A (8) kilincs a (9) lemezhez csuklósan van megerősítve, amely utóbbi egy (10) liaránlcsap révén a (12) keret (11) réseiben vezettetik. A (13) nyúlvány, amely a (9, 10) részekkel van összekap­csolva, a keret (14) oldalán halad ke­resztül. Az említett részeket hordozó (12) keret egy (15) hüvelyben van ágyazva. Egy (16) rúgó a (9, 10) részeket a 3. és 4. ábrán föltüntelelt helyzetben tartja. A mérőléc másik végén lévő (3) vezető­görgő a (18) harántcsappal és (19) nyúl­vánnyal bíró (17) lemezzel együtt a (20) keretben van ágyazva. A (18) csap ugyan­csak a (20) keret (21) réseiben eltolható.1 A (20) kerethez egy zárókilincs gyanánt szolgáló (22) rúgó van hozzácsavarolva, amely (23) orral bír és a (24) nyomó­gombpecek hatáskörében fekszik. A (9) és (17) lemezek egy (25) rúd által van­nak egymással összefoglalva. A (4) vezető­görgő kerülelén (26) peckekkel van el­látva, amelyek a mérőszalag (27) lyukaiba kapaszkodnak. A (4) vezetőgörgő ten­gelyének négyszögalakú végére egy (28) kulcs helyezhető, amelynek segélyével (2) mérőszalagot a nullhelyzetbe beállíthat­juk. A leírt regisztrálóműnél kapcsoló­elem gyanánt a (13, 9, 25, 17 és 19) ré­szekből álló (x) rúd szolgál, amely a mérőlec egyik végétől annak másik vé­géig terjed. Az 1—4. ábrákon (x) a kez­deti kapcsolóhelyzetben áll. Ebben a helyzetben a (13) nyúlvány bizonyos (q) darabon kiáll a léc (y) végén túl. A (2)­mérőszalag beosztása olyan, hogy az (x) kapcsolóelem eltolása alkalmával a meg-

Next

/
Thumbnails
Contents