68664. lajstromszámú szabadalom • Tölténytáska

Megjelent 1916, évi február hé 29-én . MAGY. jjfcv KIR SZABADALMI gflj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68664. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Tölténytáska. NÖRDLINGER & POLLOCK CÉG STUTTGARTBAN. A bejelentés napja 1911 december hó 24-ike. Elsőbbsége 1914 október hó 5-ike. A katonaságnál általában a töltények töl- I ténytartószalagon vagy keretben csopor­tonként vannak összefoglalva és ebben az állapotban helyeztetnek á tölténytáskába. Az eddig alkalmazott tölténytáskáknak azon­ban az a hátrányuk, hogy az azokban la­zán elhelyezett töltények igen könnyen, ne­vezetesen ütközetben, kihullanak úgy, hogy a lövész úgyszólván sohasem számíthat arra, hogy egész tölténykészlete szükség esetén rendelkezésére áll. Már megkísérelték ugyan ezt a hátrányt azáltal kiküszöbölni, hogy a tölténytáskában rugalmas kapcsokat rendeztek el, de az ilyen berendezések eddig nem feleltek meg céljuknak a várt mértékben, főként arra való tekintettel, hogy ma a tölténytáskák­ban lehető nagyszámú töltényt kell elhe­lyezni. A jelen találmány tárgya már most oly berendezés tölténytáskák számára, amely az említett célt a legtökéletesebb módon és legegyszerűbb eszközökkel éri el. A találmány szerint ugyanis a töltény­táskában két párhuzamos helyzetű ruga­nyos bádogszalagot rendezünk el, amelyek minden tölténycsoportból egy vagy több töltényt, legelőnyösebben a középső töl- | tényt, a hüvely fölső részénél közrefogják I és rögzítik, ezenkívül pedig minden egyes tölténycsoport összes töltényei a hüvely nyakánál fogva az említett bádogszalag alatt elrendezett ugyancsak rugalmas éö á töltényalaknak megfelelően alakított hullá­mos tartó által fogvatartatnak. Ezen elrendezés által nemcsak a töltények elvesztésének vesszük elejét, hanem, mint­hogy az összes töltények fogvatartatnak és biztosan vezettetnek, azoknak a táskába való behelyezése is megkönnyíttetik, mint­hogy minden egyes tölténycsoport részére meghatározott hely van kijelölve és azon­kívül az egyes töltényeknek a tölténytartó­szalagról való lecsúszása a kivételnél meg­akadályoztatik. A leírt töl tény táskával fölszerelt katoná­nak mindenekelőtt megvan az a biztonsága, hogy teljes tölténykészletével számolhat ós ennélfogva természetesen a csapattest harc­képessége is nagyobb lesz. A találmány tárgya a mellékelt rajzon példaképeni kivitelben van föltüntetve. Az 1., 2. és 3. ábra a találmány szerint be­rendezett egész tölténytáska hosszmetsze­tét, keresztmetszetét, ill. részben metszett : fölülnézetét tünteti föl, míg a I 4., 5. és 6. ábrán a táska belső beren-

Next

/
Thumbnails
Contents