68663. lajstromszámú szabadalom • Készülék fémtartalmú porszerű anyagnak kénmentesítésére és és zsugorítására fúvatás által

— 2 A készülék közepén lévő rész az (1) szél- j gyűjtőkararával együtt az alap (m) közép­részén nyugszik, amelyen a szélgyűjtőkamra számára körpálya és vezeték gyanánt szol­gáló (n) tartódarab van megerősítve. Az imént leirt mozgatható szerkezet haj­tására a (e) tartógyűrű pl. fogas hajtóművel van fölszerelve, mely alkalmas hajtószerke­.zfittel áll kapcsolatban, amelyből a rajzban •csupán az (o) fogasrúd látható. Az egyes billenthető (a) érctartószakaszok az (Y, Y) elválasztóvonalaik mentén és cél­szerűen másik két oldalukon is, tehát körös­körül kiemelkedő peremmel vannak ellátva úgy", hogy mindegyik érctartószakasz önma­gában lezárt szekrényt képez. A (p) adagolótölcsér az 1—5. ábrában íöltüntetett készüléknél alkalmazható. A készülék úgy dolgozhat, hogy az adagolás folytonos, addig míg az érctartószakaszokat hordó alépítmény mozog és a rostélyra táp­lált ércréteg magasságának szabályozására, valamint a réteg simítására alkalmas szer­kezeteket alkalmazhatunk. Az adagolót ter­mészetesen úgy is szerkeszthetjük, hogy az egyérctartórekesz egész fölületét borítja és hogy az érctartórekeszek tovamozgatása és megtöltése szakaszosan történik. A (q) gyújtó­cső szolgál az érctömeg meggyújtására. A gyújtás egy vagy több ily gyújtócső helyett tetszőleges más módon is történhetik, pl. önmagábanvéve ismert süveg segélyével, mely egy rekesz alakjával és nagyságával bír és amely alatt olaj vagy gázlángok égnek. A készülék pl. úgy dolgozhat, hogy az elégetés és zsugorítás az érctömegen belül megy végbe és a pálya kb. s /i részének be­futása alatt fejeződik be. A pálya i U ré­szének ezen befutása alatt az illető érc­tartószakasz (r) szélszekrénye a ventilátor­ral összeköttetésben tartatik. A sugaras (i) szélcsövekben lévő (e) csapok a szélnek az említett csöveken át való haladását vezér­lik és önműködően mozgattatnak a 3. ábrá­ban látható szerkezet segélyével, amely nem szorul leírásra. A vezérlés olyként történik, hogy az érctömeg meggyújtása után az ily szélkamrák azonnal összeköttetnek a venti­látorral ós hogy közvetlenül az érctartók kiürítése előtt az összeköttetés elzáratik. Az érctartók önműködő fölbillentése és ilyként a zsugorított anyag kiürítése kü­lönböző módon történhetik. Minden egyes érctartószakasz (v) csapjá­nak toldatán alkalmazott (t) fogaskerék az (u) fogasrúddal kapcsolódik, ha a fölbillen­tési, ill. kiürítési helyhez közéledik. A kap­csolódás folytán a fogaskerék elfordul és a tartály fölbillen. A billenés tetszés szerint teljes vagy részleges lehet a fogasrúd hosszá­hoz képest. Az érctartóknak a rajzban föltün­tetett alakjánál az egyes érctartószakaszok súlypontja a forgástengely, alatt fekszik, miért is fölösleges a tartályt teljesen meg­fordítani, mert a fogasrúd egy fogaskerék közötti kapcsolat megszűnte után, ismét ön­működőlég tér vissza kezdeti állásába. Azon­ban bizonyos körülmények között kívánatos lehet oly szerkezetet alkalmazni, amely az érctartókat ismét visszaforgatja, mely cél­ból az (u) fogasrúd mellett egy (w) fogas­rudat lehet alkalmazni. (1. és 5. ábra.) A 6. és 7. ábra a találmány tárgyának oly foganatosítási alakját mutatja, amely­nél az (a') érctartószakaszok rostélyokból állanak, melyek külső és belső szélükön a zsugorítandó anyag határolására szolgáló lécekkel vannak ellátva, ellenben két-két szomszédos szakasz illeszkedési helyén lécek nincsenek alkalmazva úgy, hogy az összes szakaszok rostélyai egyetlen összefüggő fölületet alkotnak. Az egyes szakaszok csa­pok és csapágyak segélyével forgathatóan vannak ágyazva úgy, hogy egyenként bil­lenthetők az érc fölaprítására és kiüríté­sére. A helytálló fölül nyitott (x) Bzélszekrény az (I) szívószerkezettel áll összeköttetésben. Az (a') érctartószakaszok úgy vannak el­rendezve, hogy egymásután mozgattatnak el a szélszekrény fölött, amidőn is a sza­kaszok lehetőleg tömítően zárják el a szél­szekrényt, hogy kívülről levegő csupán a rostélynyílásokon és az ezek fölött fekvő ércen keresztül hatolhasson a szélszekrénybe. A szélszekrény valamivel rövidebb, mintáz érctartónak érccel födött fölülete, mivel az

Next

/
Thumbnails
Contents